برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

موافق

/movAfeq/

مترادف موافق: جور، سازگار، مساعد، هماهنگ، دل پسند، مطلوب، مقبول، دل خواه، مناسب، درخور، شایسته، متناسب، دمساز، متفق، متفق الرای، هم دل، هم رای، هم عقیده، همساز، هم فکر، هم سو، یک جهت، برابر، مطابق، معادل

متضاد موافق: نامناسب، مخالف، خلاف

برابر پارسی: همرای، هماهنگ، هم داستان، همدست، همراه، یکدل، هم اندیش
موافــق و جایز شــرعی
حلال
موافق و هم قدم
ط
موافق و همراه
دمساز
موافق و همسخن
دمساز
موافق | همفکر
دمساز
دوست بی ریا و موافق
یکرنگ
رفیق یک رنگ و موافق
یار
رفیق | موافق
شانس
موافقت و سازگاری کردن
توافق
موافقت کردن با یکدیگر
توافق
ناموافق
ناسازگار
همراه و موافق
دمساز
جمشید احمدی
همسو
مخالف = ناموافق = ناهمسو


نام نویسی   |   ورود