برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نابجا

/nAbejA/

مترادف نابجا: بیجا، بی ربط، بی مورد، بی موقع، نادرست، ناساز، ناصواب، نامربوط، نامناسب

متضاد نابجا: بجا صواب
نابجا
بیمورد
گلی افجه
Irrational غیر منطقی


نام نویسی   |   ورود