برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نازل

/nAzel/

مترادف نازل: ارزان، کم بها، کم قیمت، پایین، پست، حقیر

متضاد نازل: گران

برابر پارسی: پایین رو، فرود، فرودآمده، فروفرستاده
آخرین سوره ای که در مدینه نازل شده است و 7 آیه دارد
ناس
این سوره بعد از سوره تکاثر و قبل از سوره فیل و در مکه در سال ۲ بعثت نازل شد ه است
ماعون
سور ه هایی که در مکه بر رسول خدا (ص) نازل شد ه اند
مکی
سور ه هایی که در مکه بر پیامبر نازل شدند
مکی
سوره 96 که در مکه نازل شده
علق
سوره سی ام قرآن کریم که در مکه نازل شده و دارای 59 آیه است
روم
نعمت نازل شدنی
باران
نام یکی از منازل مریخ
باقو
از صور فلکی و از منازل قمر
اکلیل
علیرضا
این واژه تبارانه پارسى و پهلوى ست یعنى خودش پارسى نیست ولى سرچشمه اش پارسى ست و از ریشه ن.ز.ل آمده و تازیان (اربان) فعل نَزَلَ را از کُنشِ پهلوى نَزْرونْتن Nazruntan (نَزْرونَتَن ) به معناى فروفرستادن و پایین فرستادن برداشته معرب نموده (تبدیل ر به ل) و
ساخته اند: نَزَلَ ینزل ، نازل ، منزل منازل ، نزول ، تنزیل ، انزال ، منزلة ، انتزال ، منتزل و ... !!!! دیگر همتایان آن در پارسى اینهاست: اُپَسته Opasteh (پهلوى: اُپستگ : نازل ، ساقط ، منحط ، معزول، افتاده) ، افتاده Oftadeh (پهلوى: اُفتاتگ) ، فرودیک Forudik
(پهلوى: فْروتیک : نازل ، هبوط-تنزل کرده ، فروفرستاده) ، فرودیهسته Forudihasteh (پهلوى: فْروتیهستگ : نازل ، متنزل ، منحط، افول کرده) ، اُفتیک Oftik (پهلوى: نازل ، افتاده شده ، سقوط-نزول-هبوط کرده) ، شَسْتگ Shastag (پهلوى: نازل ، ساقط ، منحط ، مضمحل - در پهلوى
شَستن Shastan : ساقط-نازل-منحط شدن ، از پا افتادن ، افول کردن) ، ابگنده Abgandeh (پهلوى: ابگندگ : نازل ، ساقط ، معزول ، منسوخ ) ، فروفرسته Foruferesteh (پارسى: فروفرستاده -نازل) ، گراده Geradeh (پهلوى: گْراتَگ : نازل، فرود-نزول کرده) ، فرورو Forurow (پارسى:
نازل ، پایین رونده، پایین آینده) ، فروآ Foru-aa (پارسى: نازل، فرو آینده ، پایین آمده) ، پاییناى Payinay(پارسى: نازل ، پایین آینده ، فروآینده ) ، پایینرو Payinrow (پارسى: نازل، پایین رونده) ، فروآیند Foruayand (پارسى: نازل، فروآینده، پایین آینده) ، اُفتا Ofta
(پارسى-پیشنهادى: اُفت (افتادن) + آ (آى - آمدن) : نازل ، فروآینده
بهرام س
شیپوره (nozzle)


نام نویسی   |   ورود