برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

واردات

/vAredAt/

برابر پارسی: رسیده ها، درون آوری، درون برد، رسیده ها
بندری که واردات عمده برنج ایران از آنجا آغاز می شود
بانکوک
شهریار آریابد
واژه پیشنهادی " اندرسپارش " از بن اندرسپاردن به معنای به داخل واگذاردن ، به داخل آوردن : از واژه " اندر" یعنی داخل و سپارش یعنی واگذاری.

فر کیانی
دَربَرت
محمدرحیم ریگی
درون آورد
محمدرحیم ریگی
درون گسیل
درون آورد
فر کیانی
واژه فنلاندی s�teill� (سات ایلا) به معنای صادرکردن-گسیل-فرستادن send out- radiateاست که از آن لغت ایرانی ساتر←صادر به دست آمده است. ممکن است لغت ساتر با ستاک پهلویک ساتونتن s�tunatan به معنای رفتن-بیرون رفتن همریشه باشد. بدینسان روشن میشود که صدور یک واژه جعلی است و جمع بستن سادر به شکل صادرات درست نیست..

لغت آریایی وارت به مانای اندرآمدن که امروزه در ایران وارد خوانده میشود (وارد=زبده-کارکشته) در زبان سنسکریت به شکل द्वारता dvAratA به معنای access-entranc- gateثبت شده است. بدینسان روشن میشود که ورود یک واژه جعلی است و جمع بستن وارد به شکل واردات درست نیست.


سهیل
صادرات واردات، گسیلان درونان ،گسیلها و درونها ، رسیدان و برونان ، رسیدها و برونها ، دروناوان و بروناوران ، درونها و برونها . یکی از اینها و یا پیشنهاد دوستان را بکار میبریم پس از یک مدت ماناک و معنی صادرات و واردات میگیرند
سهیل نظری
صادرات و واردات، رواندرونان و روانبرونان یا رواندرونها و روانبرونها


نام نویسی   |   ورود