برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

واقعیت

/vAqe'iyyat/

مترادف واقعیت: حقیقت، صحت، ماهیت، واقع

برابر پارسی: راستینه، راستینگی
به دست آمدن یا واقعیت یافتن
تحقق
غیردقیق ولی بسیار نزدیک به واقعیت
تقریبی
بهرام س
هستینگی
مهدی مطهرنیا
اَستینگی به معنای واقعیت و هَستینگی به معنای حقیقت
مهدی مطهرنیا
اَستینگی
بهرام س
هستینگی، فربود
هومن دبیر
هستار، راستار
غفار
پدیدار،هستی،نمود،پیدایش


نام نویسی   |   ورود