برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وصف

/vasf/

مترادف وصف: تبیین، تشریح، تعریف، توصیف، شرح، ستایش، مدح

برابر پارسی: فروزه، ستایش، ارج
وصف مــکان بی خطــر
امن
وصف نوعی سرو
سهی
وصف کردن
اتصاف
صفتی برای وصف هوا
گرگ و میش
لقبی در وصف زن شجاع
شیرزن
ستایش | وصف
نعت
شهریار آریابد
در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چم وصف کردن.


نام نویسی   |   ورود