برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وعید


مترادف وعید: قول، مژده، تخویف، ترعیب، تهدید
با وعید می دهند
وعده
دادنی با وعید
وعده
شهریار آریابد
در پارسی " بیم "


نام نویسی   |   ورود