برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
چاد
نجامنا
پایتخت چاد
انجامنا
چادر
شامه, خیمه, سرادق
چادر بزرگ که رختخواب را در آن می بندند
چادر شب
چادر ترکمنان
اوبه
چادر زیرپوش
ردا
چادر | خیمه
سرادق
خانه چادری
یرت
خیمه و چادر
اوبه
سپید چادر
سمن چادر
طایفه چادر نشین
ایل
گروه مردم چادرنشین
ایل
مجموعه چادرهای قبیله
یورت
نوعی پارچه گلدار که از آن چادر می دوزند
آق بانو
نوعی پارچه نخی نازک که در گذشته از آن چادر و چارقد می دوختند
اقبانو

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود