برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چاه

/CAh/

مترادف چاه: بئر، چه، فاضلاب
چاه آب
بیر
چاه بن
ته چاه
چاه جهنده
آرتزین
چاه جهنم
ویل, درک
چاه فاضلاب
آبشی
چاه معروفی در مکه
زمزم
چاه کن
مقنی
چاه کهنه
رس
آخرش ته چاه است
چاهکن, چاه کن
بعضی ها از چاه تشخیص ندهند
راه
دورترین چاه از مظهر قنات
مادرچاه
فرشته آویخته شده در چاه بابل
هاروت
فرشته ای در چاه بابل
هاروت
پائین چاه
تگ
پایین چاه
تگ
چاهی در جهنم
ویل
چاهی متبرک در جنوب مدینه
اریس
چاهیمتبرک در مدینه
اریس
ریسمان دلو چاه
رشا
سطل آب کشی از چاه
دلو
سطل ابکشی از چاه
دلو
ظرف آبکشی از چاه
دلو
عمیق ترین چاه
ویل
فاضلاب و چاهک
آبشی
قعر چاه
عمق
واحد شمارش اشیائ گرد | چاه
حلقه
ورودی چاه
دهانه
کبوتر چاهی
ورقا

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود