برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یغما

/yaqmA/

مترادف یغما: تاراج، تالان، چپاول، غارت، غنیمت، نهب

برابر پارسی: تاراج، چاپیدن
یغما
غارت
آلبوم کوروش یغمایی
گرگ های گرسنه, ماه و پلنگ
چپاول و یغما
تاراج
رمانی از فریدون ادیب یغمایی
برگ وباد
هیربد
تاراج
جاوید مدرس اول
یغما = ماخذ ترکی (یئغما ) جمع کردن، جمع شده ، غارت ،چپاول
احسان
یغما، از کلمه یاغما ترکی به معنی نباریدن و خشک سالی گرفته شده
یغما دوستکوهی
یه مثل از نام دختر بزنید و سپس در معنای یغما بگویید نام دخترانه.
خود من 43 ساله که به این اسم نامیده شدم.
با دخترانه بودن نام یغما ناز موافقم.
عبدالخلیل قوطوری
کلمۀ یغما = در زبان ترکی = هرچیزکنده شده،هرچیزجدا شده ،(یغیم=مجموع چیزهای کنده وجدا شده ،جمع چیزهایی که از طریق یغما بدست آمده )– فعل:یغماق=کندن (میوه ازدرخت کندن مثل :آلما یغماق=سیب کندن ،جدا کردن سیب از درخت )، چیزی را از منبع اصلی کندن وجدا کردن (مثل: آغاچ یغماق= شاخۀ درخت را شکستن وجداکردن)-یغ=بِکن ،جدا کن – ما = پسوندی که وقوع وانجام گرفتن کاری رابیان می کند ،همچنین پسوند نهی وبرحذر داشتن (در بیان به این معنا (آ) یغمآ کشیده تلفظ می گردد)-همانطور که ملاحظه کردید این کندن وجدا کردن از اصل هرچیز به ملایمت مثل کندن سیب ویا باخشونت مثل شکستن شاخۀ درخت صورت می گیرد . پس مفهوم یغما =مال دیگران را مال خود کردن(مثل با عروسی کردن جگرگوشه ودختران زیبای دیگران را از خانواده جدا کرده مال خود کردن ) ،مال دیگران را به زور از آنها جدا کردن،کلمات مترادف آن :چپاول = ((چپاو=تاختن وجولان دادن(چولان =پریدن همراه با جفتک پرانی) ،تاخت وتاز) (اول= مرگ ،کشتار)=تاخت وتاز همراه باخشونت وکشت وکشتار ،غارت ((غار=قهر،کینه وکدورت) (آت=انداز)=قهروکینه وکدورت انداختن)،یاغی(یاغی = انگل،مزاحم،کسی که مثل کنه چسبیده)
شهریار آریابد
ربایش ، تارش
مریم ذاکری
غارت،چپاول،تاراج


نام نویسی   |   ورود