برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
پلورالیسم
(پُ) [ انگ . ] (اِ.) کثرت باوری، نظریه ای که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آن ها باور دارد.
محمدمهدی
پلورالیسم دینی یعنی اینکه حقیقت و رستگاری در دین ویژه ای نبوده ، همه ادیان بهره ای از حقیقت مطلق و غایت قصوی دارند ، در نتیجه پیروی از برنامه های هر یک از آنها می تواند مایه نجات و رستگاری انسان باشد. بر این اساس نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بر بسته ، خصومت ها و نزاع ها و مجادلات دینی نیز جای خود را به همدلی و همسویی می دهند.
بنده خدا
تکثر گرایی
علی سیریزی
تَکَثُّرگَرایی یا پلورالیسم شمال یکی از موارد زیر است:
تکثرگرایی علمی
تکثرگرایی دینی
تکثرگرایی سیاسی
تکثرگرایی (فلسفه)
مکتب چندگانه‌گرایی
مجید ترکستانی
چندینه‌گرایی یا بیشینه‌گرایی را پیش‌می‌نهم، چندینه از نگر دستوری با پسوند صفت‌ساز "ه" وابستگی به فراوانی و بسیاری چیزی را نشان‌می‌دهد(کثرت).


نام نویسی   |   ورود