برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارائه

/'erA'e/

مترادف ارائه: عرضه، نمایش، نشان دادن، نمودن

برابر پارسی: نشان دادن، پیش آوری، پیشکش، پدیدار کردن، نمایاندن
ارائة. [ اِ ءَ ] (ع مص ) نمودن. (غیاث ). بنمودن. نشان دادن.
- ارائه دادن و ارائه کردن ؛ نمودن. نشان دادن.
- ارائه ٔ طریق ؛ راه نمودن. رهبری.راهنمائی. رهنمونی. دلالت.
|| اری اﷲبفلان ؛ بنماید خدای مردم را عذاب و هلاک او را. (منتهی الارب ). || شناسانیدن. || بیناکردن.
ارائه
( مصدر ) نمودن نشان دادن نمایش دادن . یا ارائ. طریق . راه نمودن رهبری راهنمایی رهنمونی دلت . یا به محض ارائه . به مجرد نشان دادن در همان لحض. نمایش و نشان دادن و نمودار ساختن .
ارائه دادن
( مصدر ) نمودن نمایش دادن بمعرض تماشا قرار دادن .
ارائه کردن
( مصدر ) نمودن نمایش دادن در معرض تماشا نهادن .
ارائه کننده مراقبت های سلامت
[provider of health care, provider] [مدیریت سلامت] فرد یا نهاد دارای صلاحیت حرفه ای و قانونی که به ارائۀ خدمات مراقبت سلامت می پردازد
لایۀ ارائه
[presentation layer] [مهندسی مخابرات] لایۀ ششم الگوی اتصال متقابل سامانه های باز که تفاوت قالب های مختلف داده ای، مانند شناسۀ نویسه ها، را پنهان می کند و خدمات ارتباطی شفاف را بین سامانه های ناهمسان فراهم می آورد
ارائه
(اِ ئِ) [ ع . ارائة ] (مص م .) نمودن، نشان دادن .
ارائه
۱. نشان دادن، نمایاندن.
۲. بیان کردن، گفتن: ارائهٴ دلیل.
میر حسین سعیدی
ارائه ضمانتنامه بانکی = تحویل ضمانتنامه بانکی
ارائه = تحویل به صورت آشکار وغیر مخفی که تحویل گیرنده تا حدودی از ماهیت مورد تحویلی آگاه باشد
jalal
Come up with
ب. الف. بزرگمهر
بیرون دادن

در کنار نمونه های یاد شده در بالا از آن میان، �نشان دادن�، �بیرون دادن� نیز همتراز واژه ی �ارائه� است و بگمانم در برخی موردها از آرش باریک تر و دربرگیرنده تری نیز برخوردار باشد.
جمشید احمدی
پیشنمود/پیش نمود

ارائه کردن = پیش نمودن/پیشنمودن/ آشکار ساختن

پسنمود/پس نمودن = اختفا/مخفی کردن/نهان کردن/


نام نویسی   |   ورود