برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

واگذار

/vAgozAr/

مترادف واگذار: ترک، تسلیم، تفویض، رها، صرفنظر، ول
واگذار. [ گ ُ] (اِمص مرکب ) ترک. تسلیم. تفویض. (ناظم الاطباء).
- واگذار شدن ؛ تفویض شدن. (ناظم الاطباء).
واگذار
تسلیم . تفویض
واگذار شدن
(مصدر) ۱ - تسلیم شدن چیزی و امری بکسی. ۲ - ترک شدن . ۳ - بعهد. کسی محول شده : (( حکومت خراسان و سیستان و مازندران در سال ۷۹۹ به شاهرخ تیموری و اگذار شد.)
واگذار کردن
(مصدر) ۱ - تسلیم کردن ۲ .- ترک کردن . ۳ - بعهد. کسی محول کردن :(( ادار. هر قسمت ازکشور خود رابیکی ازامرا واگذار کرد.))

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود