واژه انگلیسی امروز


hug
(معمولا تنگ و با اشتیاق) بغل کردن، در آغوش گرفتن، در بغل گرفتن، آگوشیدن، دربر گرفتن، (مانند خرس) میان دو دست و بازو فشردن، (اندیشه و ایمان و غیره) با جان و دل پذیرفتن، رها نکردن، (محکم) چسبیدن به، دو ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


متعفن
مترادف: بدبو، عفن، گندیده، گند
متضاد: خوشبو، معطر
برابر پارسی: گندیده، بدبو، بویناک
بیشتر بخوانید