واژه انگلیسی امروز


bunk
جای خواب موقت درست کردن، جای خواب موقت دادن به، شب را به سر بردن، بیتوته کردن، تختخواب سفری، تختخواب باریک و سبک که یک سوی آن به دیوار متکی باشد (مثل تختخواب کشتی و سربازخانه)، تختخواب نفرات، آنکادره ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


اجبار
مترادف: اضطرار، اکراه، الزام، جبر، زور، قسر، کره
متضاد: اختیار
برابر پارسی: زور، بایستگی، فرچپانی، ناگریزی، واداری، واداشتن
بیشتر بخوانید