واژه انگلیسی امروز


principle
اصل، پروز، قاعده، مبنا، درستی، اخلاق، نیک رفتاری، خوش رفتاری، علم الاخلاق، صداقت، درستکاری، ماده(ی اصلی)، جز (اصلی)، (علوم) قانون، قاعده ی کلی، ضابطه، اصل کار، بنشته، فردوم، سرمنشا، سرآغاز، علت العلل ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


تحریم
مترادف: بایکوت، قدغن، منع، نهی، حرام سازی، حرام
متضاد: تحلیل، رواداشتن، رواداری
برابر پارسی: ناروا، بازداشتن، جلوگیری، ناروا داشتن، ناروا کردن
بیشتر بخوانید