واژه انگلیسی امروز


journal
دفتر رویدادهای روزانه، دفتر یادآوردها، دفترچه ی خاطرات (روزانه)، روزنامه، نشریه (روزانه یا هفتگی یا ماهانه و غیره)، مجله، هفته نامه، ماهنامه، (در عنوان برخی روزنامه ها و مجلات و غیره به کار می رود)، ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مبنا
مترادف: اساس، اصل، بنیاد، بنیان، پایه، شالده، شالوده، ماخذ
متضاد: بنا، ساختار
برابر پارسی: بنیاد، شالوده، پایه، ریشه
بیشتر بخوانید