واژه انگلیسی امروز


dig
کندن، حفر کردن، (معمولا با: out) کندن و درآوردن، گودبرداری کردن، چال کردن، (معمولا با: up یا out) دریافتن، کشف کردن، کاوش کردن، کاویدن، کندوکاو کردن، فرو کردن، زدن، سقلمه زدن، (امریکا - خودمانی) فهمی ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


نعمت
مترادف: ثروت، حشم، دارایی، مال ومنال، مال، تنعم، برکت، خیر، و ...
متضاد: نقمت
برابر پارسی: نیکی، دسترس، داشته، دارایی، خوبی
بیشتر بخوانید