واژه انگلیسی امروز


finesse
کمال و زیبایی، ظرافت، خلوص، بی غشی، بی آمیغی، درجه ی خلوص، نازکی (ریسمان یا سیم نقره)، باریکی، موی سانی، برندگی، تیزی، (تشکیل شدن از دانه های بسیار ریز مانند پودر) آرد سانی، ریز دانگی، نرمی، مهارت (د ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


احترام
مترادف: آبرو، اعتبار، اعزاز، اکرام، بزرگداشت، پاس، تجلیل، تعظ ...
متضاد: احتقار، خوارداشت
برابر پارسی: ارج، آزرمیدن، بزرگداری، بزرگداشت، پاس، سنایش، شکوهیدن ...
بیشتر بخوانید