واژه انگلیسی امروز


inactivate
(زیست شیمی) ناکنا کردن، نابیماری زا کردن، ناکنشور کردن، غیرفعال کردن، از کار انداختن، عقیم کردن، بی اثر کردن، (ارتش) از رده خارج کردن، بلا استفاده کر ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


ایجاز
مترادف: اجمال، اختصار، تلخیص، خلاصه، کوتاه
متضاد: اطناب
برابر پارسی: کوته سخنی
بیشتر بخوانید