واژه انگلیسی امروز


est
مخفف، تاسیس شده، ایجاد شده (estab هم می نویسند)، ملک، مال، برآورد، مخفف: مقیاس ساعت در ایالات خاوری ایالات متحده، ساعت خاوری، (انجیل) استر، کشور استونیا، مخفف تاسیس شده، مال مخفف برآورد مخفف برآورد ش ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


بی علاقه
مترادف: بی تفاوت، بی رغبت، بی شوق، بی میل
متضاد: علاقه مند، مشتاق
برابر پارسی: بی شور
بیشتر بخوانید