واژه انگلیسی امروز


venue
(حقوق) محل وقوع جنایت، محل دادگاه، محل دادرسی، حوزه ی قضایی، (نادر) بخشی از استشهادنامه که محل صدور آن را ذکر می کند، (نمایش یا مسابقه و غیره) محل اجرا، محل انجام، انجامگاه، امدن، اغاز، حمله، محل وقو ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


ناامنی
مترادف: آشوب، بی ثباتی، بلوا
متضاد: امنیت
برابر پارسی: آشوبزدگی، آشفتگی
بیشتر بخوانید