واژه انگلیسی امروز


stoke
(به آتش) سوخت رساندن، افروخته داشتن، روشن نگهداشتن، سوخت افزودن و به هم زدن، افروخته تر کردن، پر خوری کردن، تا خرخره خوردن، (تنور یا دیگ بخار و غیره را) سرپرستی کردن، به کار انداختن، تون تابی کردن، گ ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مریض
مترادف: آهمند، بستری، بیمار، دردمند، رنجور، علیل، کسل، ناتوان ...
متضاد: تندرست، سالم
برابر پارسی: بیمار، دردمند، رنجور، ناخوش
بیشتر بخوانید