واژه انگلیسی امروز


roll
تریدن، غلتیدن، غلتاندن، غلت زدن یا خوردن، (روی یک یا چند چرخ) حرکت کردن، (با وسیله ی چرخدار) سفر کردن، آمدن یا رفتن، به حرکت درآوردن یا درآمدن، گذشتن، سرآمدن، سپری شدن، دور شدن، (موج یا آب و غیره) خو ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


بی میل
مترادف: بی دل، بی رغبت، بی شوق، دل مرده، سرد، بیزار، دل زده، ...
متضاد: مایل، علاقه مند
برابر پارسی: کژتاب
بیشتر بخوانید