واژه انگلیسی امروز


dynamic
پویا (در مقابل: ایستا - static)، متحرک، نوند، بشولنده، پر نیرو، پر توان، پر اشتیاق و حرارت، پرجنب و جوش، پرتکاپو، پربازده، پردگرگونی، (کامپیوتر) پویا ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مرسوم
مترادف: باب، رایج، عرفی، متداول، متعارف، مد، معمولی، معمول، مقرر، آیین، ...
متضاد: نامتداول
برابر پارسی: نهادیک، نهاده، آیین، روش، گسترش یافته، بآیین، به آیین
بیشتر بخوانید