واژه انگلیسی امروز


macerate
خیساندن و نرم کردن، وارفته کردن، خیس خورده کردن، (خوراک را) در دهان خیساندن، (در دستگاه گوارشی) وابردن، خیساندن و فروگشودن، وارفتن، (با خیساندن) خرد کردن، له کردن، (میوه یا سبزیجات) در شراب (و غیره) ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مخبر
مترادف: اندرون، داخل، درون، باطن، ضمیر ، شهرت، آوازه، صیت | خ ...
متضاد: برون، منظر | بی خبر، ناآگاه
برابر پارسی: خبرنگار، آگاهیده، پیامگوی، خبررسان، گزارشگر
بیشتر بخوانید