واژه انگلیسی امروز


derelict
(چیزی که توسط صاحبش دور افکنده شده باشد) دورافکنده، ترک شده، رها شده، واهشته، بی صاحب، ول شده، متروکه، ویران، (کسی که در انجام وظیفه کوتاهی کند) وظیفه نشناس، مسامحه کار، پرویشگر، ولنگار، سست کار، کوت ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


سمیع
مترادف: شنوا، نیوشا
متضاد: ناشنوا، اصم
برابر پارسی: شنوا
بیشتر بخوانید