برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1277 100 1

‌odourless

واژه ‌odourless در جمله های نمونه

1. Hydrogen is a corlourless, odourless gas.
[ترجمه ترگمان]هیدروژن یک گاز corlourless و odourless است
[ترجمه گوگل]هیدروژن یک گاز بدون گاز بدون گاز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Carbon monoxide is a colourless, odourless, poisonous gas.
[ترجمه ترگمان]مونوکسید کربن یک گاز بی‌رنگ، odourless و سمی است
[ترجمه گوگل]مونوکسید کربن یک گاز بی رنگ، بی بو، سمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Water is not only colourless, but odourless as well.
[ترجمه ترگمان]آب تنها بی‌رنگ نیست، بلکه odourless نیز هست
[ترجمه گوگل]آب نه تنها بی رنگ است، بلکه بی بو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The gases are odourless.
[ترجمه ترگمان]گازها odourless هستند
[ترجمه گوگل]گازها بی بو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Radon i ...

معنی ‌odourless در دیکشنری تخصصی

[نساجی] بی بو

معنی کلمه ‌odourless به انگلیسی

odourless
• without smell or aroma

‌odourless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
بی بو
بدون بو
بدون عطر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ‌odourless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )