برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

A self contained division

A self contained division را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
دقیق نمی دانم، به نظرم، شاید، بخش های یک سازمان که صورت مستقل مشغول تولید است و به عنوان همکار در تولید برخی قطعات با شرکت دیگر همکاری دارد
فیض
ترجمه انجام شده تحت عنوان: بخش مستقل از خود، معنا روشن ندارد و حتی می شود به نوعی تناقض دارد. مگر چگونه امکان دارد بخشی از خودش، از خودش مستقل باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی A self contained division مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )