انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1014 100 1

ACTS

تلفظ acts
تلفظ acts به آمریکایی تلفظ acts به انگلیسی

(انجیل) کتاب اعمال (عنوان کامل آن: theactsoftheapostles)، قانون ـ فقه : اعمال

بررسی کلمه ACTS

اسم ( noun )
• : تعریف: see Acts of the Apostles.

واژه ACTS در جمله های نمونه

1. acts of violence
ترجمه اعمال خشونت‌آمیز

2. acts that proclaimed him a friend
ترجمه اعمالی که حاکی از دوستی او بود

3. acts which were inconsistent with his promises
ترجمه اعمالی که با قول‌های او ناسازگار بود

4. he acts as if he is everyone's boss!
ترجمه چنان رفتار می‌کند که انگار ارباب همه است‌!

5. he acts for the committee
ترجمه او نمایندگی کمیته را به عهده دارد.

6. he acts like a deranged man
ترجمه او مثل دیوانه‌ها رفتار می‌کند.

7. immoral acts
ترجمه اعمال اهریمنی،کارهای پلید

8. she acts as if she has no cares at all
ترجمه او جوری رفتار می‌کند که گویی هیچ غمی ندارد.

9. his fraudulent acts landed him in jail
ترجمه اعمال فریب‌آمیز او کارش را به زندان کشاند.

10. his harlequin acts
ترجمه کارهای خنده‌دار او

11. his many acts of mercy toward the poor
ترجمه دستگیری‌های فراوان او از مستمندان

12. this fence acts as a wall
ترجمه این حصار به جای دیوار عمل می‌کند.

13. this powder acts as a base for the rest of your make-up
ترجمه این پودر،کار زیرسازی برای بقیه‌ی آرایش شما را انجام می‌دهد.

14. those agressive acts made war inevitable
ترجمه آن اعمال پرخاشگرانه جنگ را گریز ناپذیر کرد.

15. a drug that acts with vigor
ترجمه دارویی که خوب اثر می‌کند

16. ost of his acts were of a ceremonial nature
ترجمه بیشتر اعمال او جنبه‌ی تشریفاتی داشتند.

17. the nazis' genocidal acts
ترجمه اعمال نژاد براندازانه‌ی نازی‌ها

18. this sleeping pill acts very soon
ترجمه این قرص خواب زود اثر می‌کند.

19. the funny looks and acts of charlie chaplin
ترجمه قیافه و حرکات خنده آور چارلی چاپلین

20. the nobility of these acts of courage
ترجمه عظمت این اعمال شجاعت آمیز

21. to endear oneself by acts of generosity
ترجمه با کارهای سخاوت آمیز خود را محبوب القلوب کردن

22. a man is responsible for his acts
ترجمه انسان مسئول اعمال خویش است.

23. he used to restrain his followers from acts of violence
ترجمه او پیروان خود را از اعمال خشونت‌آمیز باز می‌داشت.

24. in the court, she cataloged her husband's violent acts
ترجمه در دادگاه اعمال خشونت آمیز شوهرش را یکی یکی ذکر کرد.

25. in this world there is nothing better than acts of humanity
ترجمه به گیتی به از مردمی کار نیست

26. a fifteen-minute intermission between the second and the third acts of the play
ترجمه یک میان پرده پانزده دقیقه‌ای بین پرده‌ی دوم و سوم نمایش

27. the secret burning down of factories was one of the many acts of sabotage by german agents
ترجمه آتش زدن مخفیانه‌ی کارخانه‌ها یکی از چندین نوع خرابکاری عوامل آلمانی بود.

28. He acts as a middleman for British companies seeking contracts in the Gulf.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به عنوان یک واسطه برای شرکت‌های انگلیسی که به دنبال قرارداد در خلیج‌فارس هستند عمل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به عنوان واسطه برای شرکت های بریتانیایی به دنبال قرارداد در خلیج می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

29. The head teacher often acts as referee for his pupils.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معلم سر اغلب به عنوان داور برای شاگردانش عمل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معلم سرپرست اغلب به عنوان داور برای دانش آموزان خود عمل می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

30. A person who acts, in hands, of course are considered; but the plan or policy already was decided, to that goal, cannot again be uncertain attitude, this is the indomitable attitude.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک شخص که در دست اقدام می‌کند، البته در نظر گرفته می‌شود؛ اما این طرح و یا سیاست قبل از این تصمیم گرفته شده‌است، تا این هدف، دیگر نمی‌تواند نگرش نامطمئن داشته باشد، این نگرش سرسختانه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]البته کسی که در دست عمل می کند، در نظر گرفته می شود؛ اما طرح یا سیاست در حال حاضر تصمیم گرفته شده است، به این هدف، دوباره نمی تواند نگرش نامعقول است، این نگرش نامطلوب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با ACTS به فارسی

درام درپنجپرده
(حقوق) قوانینی که کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی و مبارزات آنها را محدود و مهار می کند

معنی ACTS در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] ای سی تی اس ؛ اکتس مخفف ماهواره ی مخابراتی پیشرفته ، که ماهواره ی مخابراتی تحت پوشش ناسا است.
[حسابداری] قوانین مختلف شرکتها
[حقوق] اقدامات سالب مالکیت، مصادره

معنی کلمه ACTS به انگلیسی

acts crazy
• behaves like an insane person, acts delusional, acts out of control
acts of hostility
• unfriendly actions, acts of animosity
factory acts
• labor law
questionable acts
• dubious deeds, odd actions which arouse insecurity
speech acts
• (linguistics) act of speaking, action of making a particular type of statement (such as a marriage proposal, threat, etc.)
the coercive acts
• three acts imposed on the american colonies in 1774 by the british as a punishment for the boston tea party (also known as the intolerable acts)
the intolerable acts
• three acts imposed on the american colonies in 1774 by the british as a punishment for the boston tea party (also known as the coercive acts)

ACTS را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی ACTSنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی acts
کلمه : acts
املای فارسی : اکتس
اشتباه تایپی : شزفس
عکس acts : در گوگل


آیا معنی ACTS مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )