برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

ATF

واژه ATF در جمله های نمونه

1. This regulation of ABCA by ATF 6 was not through ER stress regulatory pathway.
[ترجمه ترگمان]این مقررات of توسط ATF ۶ از طریق مسیر قانونی استرس ER انجام نشد
[ترجمه گوگل]این مقررات ABCA توسط ATF 6 از طریق مسیر انضباطی استرس ER نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the case of the ATF, the most fundamental improvement comes in two areas.
[ترجمه ترگمان]در مورد ATF، مهم‌ترین بهبود در دو حوزه حاصل می‌شود
[ترجمه گوگل]در مورد ATF، بنیادی ترین پیشرفت در دو حوزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. ATF - lys 10 mediated gene AR targeting, and the preparation of gene delivery complex is relatively simple.
[ترجمه ترگمان](lys)۱۰ ژن میانجی گری ATF را هدف قرار می‌دهند، و تهیه مجتمع تحویل ژن نسبتا ساده است
[ترجمه گوگل]ATF-lys 10 هدف قرار دادن ژن های ارجاع شده به AR، و آماده سازی مجموعه های تحویل ژن نسبتا ساده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. ATF was removed after a mean of 0± 0 days.
[ترجمه ترگمان]ATF بعد از میانگین ۰ ± ۰ روز حذف شد
[ترجمه گوگل] ...

معنی ATF در دیکشنری تخصصی

ATF
[خودرو] روغن گیرباکس اتوماتیک.برای فرمان هیدرولیک نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

معنی کلمه ATF به انگلیسی

atf
• type of sophisticated combat airplane (nickname comes from the original name for the f-22)
• branch of the u.s. treasury that is responsible for enforcing laws regarding the sale use and production of alcohol tobacco and firearms

ATF را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
The Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ATF مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )