انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 978 100 1

Abstraction

تلفظ abstraction
تلفظ abstraction به آمریکایی/æbˈstrækʃn̩/ تلفظ abstraction به انگلیسی/æbˈstrækʃn̩/

معنی: ربایش، انتزاع، تجرید، تجرد، چکیدگی، اختلاس، دزدی، براهنگ، بیخبری از کیفیات واقعی و ظاهری
معانی دیگر: سرقت، آهنجش، برآهنجش، اسم معنی، چیز مجرد، امر انتزاعی، جداسازی، تصفیه، غیرعملی، غیر واقع بینانه، حواس پرتی، پریشان خیالی، تصویر آبستره، پریشان حواسی

بررسی کلمه Abstraction

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of removing or separating.

- Digestion involves the abstraction of nutrients from food.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] هضم شامل جذب مواد غذایی از غذا است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] هضم شامل انتزاع مواد مغذی از مواد غذایی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The writer was not happy about her editor's abstraction of her second paragraph.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] نویسنده از انتزاع سردبیر او در پاراگراف دوم راضی نبود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] نویسنده درباره انتصاب سردبیر خود از پاراگراف دومش راضی نبود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: an abstract or general idea, concept, or term.

- Killing the enemy had been acceptable to him as an abstraction, but in the field of battle, he found himself unable to do so.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] کشتن دشمن با او به عنوان یک abstraction قابل‌قبول بود، اما در میدان نبرد، خود را قادر به انجام چنین کاری نبود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] کشتن دشمن به عنوان انتزاعی برای او قابل قبول بود، اما در میدان جنگ، او خود را قادر به انجام چنین کاری نکرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- The concept of love is an abstraction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] مفهوم عشق یک انتزاع است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] مفهوم عشق یک انتزاع است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: preoccupation.
مشابه: distraction, preoccupation

- Her father's abstraction made him difficult to converse with in his later years.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] تخیلات پدرش او را سخت می‌آزرد که در سال‌های آینده با او گفتگو کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] انتزاع پدر او او را در سالهای بعد با او صحبت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(4) تعریف: an impractical, unrealistic notion.
مشابه: notion

- The idea of a machine that could fly was a mere abstraction in those days.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] تصور ماشینی که می‌توانست پرواز کند صرفا یک انتزاع در آن روزها بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] ایده یک ماشین که می تواند پرواز کند، تنها انتزاع در آن روزها بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Abstraction در جمله های نمونه

1. the abstraction of money from the company's account
ترجمه دزدیدن پول از حساب شرکت

2. The children are trying to get the abstraction of the juice from an orange.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کودکان در حال تلاش برای به دست آوردن این عصاره از یک پرتقال هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کودکان در حال تلاش برای گرفتن انتزاع آب از نارنجی هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. After the abstraction of the juice from the orange, only a tasteless pulp is left.
ترجمه کاربر [ترجمه m] پس از گرفتن آب از پرتقال، تنها یک پالپ بی مزه باقی می ماند.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از انتزاع کردن عصاره از پرتقال، تنها یک خمیر بی‌مزه باقی می‌ماند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از انتزاع آب از نارنجی، تنها یک خمیر بی مزه باقی می ماند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. She was gazing in abstraction at the far corner of the room.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او در گوشه و کنار اتاق به او خیره شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در انتهای اتاق در گوشه ای از اتاق نگاه کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The idea of redness is an abstraction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ایده قرمزی یک انتزاع است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ایده قرمزی یک انتزاع است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. His abstraction was so deep that he did not eat for two days.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]abstraction آنقدر عمیق بود که دو روز غذا نخورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتزاع او چنان عمیق بود که برای دو روز غذا نمی خورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The meaningless abstraction bespattered political and theoretical books.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این انتزاع بی‌حاصل، کتاب‌های سیاسی و سیاسی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتزاع بی معنی کتاب های سیاسی و نظری را دربر می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. "Third World" is an abstraction, a form of shorthand.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]\"جهان سوم\" یک انتزاع، نوعی تندنویسی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]'جهان سوم' یک انتزاع است، یک شکل کوتاه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. She rocked the baby gently, gazing in abstraction at the flickering fire.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کودک نوزاد را به آرامی تکان داد و به شعله‌های لرزان خیره شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او کودک را به آرامی در آغوش گرفت و به صورت انتزاعی در آتش سوسو زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. In practical curatorial terms the abstraction of software is, in any event, something of a pseudo-problem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عبارت دیگر، انتزاع نرم‌افزار در هر صورت، چیزی از یک شبه - است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در شرایط کنترول عملی، انتزاعی از نرم افزار، در هر صورت، چیزی شبیه مشکل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Reflective abstraction is internal thought or reflection based on available knowledge.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انتزاع متقابل تفکر و یا بازتاب درونی مبتنی بر دانش موجود است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتزاع انعکاسی تفکر داخلی یا بازتاب بر اساس دانش موجود است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Among other things, they remind you that abstraction had its roots in spirituality.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در میان چیزهای دیگر، آن‌ها به شما یادآوری می‌کنند که انتزاع ریشه خود را در معنویت دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در میان چیزهای دیگر، آنها به شما یادآوری می کنند که انتزاع ریشه در معنویت دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Abstraction is a wonderful property of the human mind, which has given rise both to language and to modern science.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Abstraction خاصیت شگفت انگیزی از ذهن انسان است که هم به زبان و هم به علم مدرن افزایش‌یافته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتزاع یک ویژگی شگفت انگیز از ذهن انسان است که به زبان و علوم مدرن افزوده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Reflective abstraction always involves an abstraction from a lower level to a higher level.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انتزاع متقابل همیشه شامل یک انتزاع از سطح پایین‌تر به سطح بالاتر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتزاع بازتابنده همیشه شامل انتزاع از سطح پایین تر به سطح بالاتری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Some refuted the differentiation between abstraction and figuration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی تمایز بین انتزاع و پیکربندی را رد کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی تمایز بین انتزاع و شکل گیری را رد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Abstraction

ربایش (اسم)
snatch , grab , abduction , kidnapping , abstraction , rapine , rapture , seizure , ravishment
انتزاع (اسم)
abstraction , abruption , secession
تجرید (اسم)
abstraction
تجرد (اسم)
abstraction , celibacy , bachelorhood , incorporeity , philosophy , immaterialism
چکیدگی (اسم)
abstraction
اختلاس (اسم)
abstraction , embezzlement , graft , defalcation , malversation , peculation
دزدی (اسم)
filch , abstraction , theft , robbery , stealing , larceny , embezzlement , peculation , burglary , thievery , lift , nip , spoliation
براهنگ (اسم)
abstraction
بیخبری از کیفیات واقعی و ظاهری (اسم)
abstraction

معنی Abstraction در دیکشنری تخصصی

[سینما] تجریدگرایی
[برق و الکترونیک] خلاصه سازی
[حقوق] اختلاس، تجرید، انتزاع
[ریاضیات] تجرید
[پلیمر] مجزاکردن، ربایش
[ریاضیات] مجزاسازی داده ها
[ریاضیات] تعریف به تجرید
[عمران و معماری] کاهش اولیه
[زمین شناسی] کاهش اولیه
[آب و خاک] تلفات نخستین، کاهش اولیه
[ریاضیات] اصل ضهودی تجرید
[حقوق] اصل تفکیک حقوق دارنده اسناد قابل انتقال از معاملات موضوع آن اسناد

معنی کلمه Abstraction به انگلیسی

abstraction
• abstract idea; unrealistic idea; act of removing or separating; preoccupation, absentmindedness; abstract work of art
• an abstraction is a general idea rather than one relating to a specific thing.

Abstraction را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Abstraction

کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس ١١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٦
the quality of dealing with ideas rather than events
کیفیت برخورد با ایده ها به جای بررسی رویدادها
|

پیشنهاد شما درباره معنی Abstractionنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی abstraction
کلمه : abstraction
املای فارسی : ابسترکتین
اشتباه تایپی : شذسفقشزفهخد
عکس abstraction : در گوگل


آیا معنی Abstraction مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )