انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 663 100 1

Accord

تلفظ accord
تلفظ accord به آمریکایی/əˈkɔːrd/ تلفظ accord به انگلیسی/əˈkɔːd/

معنی: اصلاح کردن، توافق، پیمان، سازش، موافقت، مصالحه، اشتی دادن، دلخواه، طیب خاطر، قرار، پیمان غیر رسمی بینالمللی، متفق بودن، نهاد، هم اهنگی، وفق دادن، تصفیه کردن، جور درامدن، جور کردن، اشتی دادن، اصلاح کردن، موافقت کردن، قبول کردن
معانی دیگر: مطابق کردن، تطبیق دادن، هماهنگ بودن، سازگار بودن، جور درآمدن، مطابق بودن، آشتی دادن، همساز کردن یا بودن، اعطا کردن، رضایت، همسازی، یکدلی، میل، خواهش، همدلی، (بین ملت ها) توافق غیر رسمی، جور بودن (رنگ و صدا و غیره)، موافقت کردن با، n : سازگاری، پیمان غیر رسمی بین ا

بررسی کلمه Accord

اسم ( noun )
(1) تعریف: balanced interrelationship; agreement; harmony.
مترادف: congruence, consistency, harmony, tune
متضاد: disharmony, strife
مشابه: agreement, concord, consonance, correspondence, rapport, symmetry, sympathy, unison, unity

- In accord with tradition, the bride wore white.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بر خلاف سنت، عروس سفید بود.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: compromise of conflicting opinions; concurrence; agreement.
مترادف: agreement, compromise, concord, concordance, concurrence, unanimity
متضاد: conflict, disagreement, discord, dissension
مشابه: arrangement, consensus, consonance, cooperation, correspondence, harmony, sympathy, unity

- After days of meetings, the members of the two sides reached an accord.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] پس از چند روز از جلسات، اعضای دو طرف موافقت کردند.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: an agreement between or among nations.
مترادف: agreement, concord, treaty
مشابه: amity, cartel, compromise, convention, deal, pact

- One country refused to sign the peace accord.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] یک کشور از امضای موافقتنامه صلح امتناع ورزید.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: accords, according, accorded
(1) تعریف: to cause to agree; make harmonious; reconcile.
مترادف: match, mediate, reconcile
مشابه: admit, agree, attune, concede, conciliate, grant, resolve

- It is sad that it took a tragedy to accord these two families.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] غم انگیز است که این دو خانواده را به یک فاجعه تبدیل کرد.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to grant as proper, suitable, or deserved; bestow upon; give.
مترادف: award, bestow, give, grant, present
متضاد: withhold
مشابه: approve, bequeath, concede, deign, endow, permit, render, vouchsafe

- I would like to thank the committee for according me this honor.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] من می خواهم از این کمیته تشکر کنم که به من این افتخار را داد.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to be in unity or harmony; agree; conform (often fol. by "with").
مترادف: agree, chime, comport, conform, correspond, fit, harmonize, jibe, square, tally
متضاد: conflict, contrast, disagree, discord
مشابه: abide by, accede, assent, coincide, comply, concur, consort, dovetail, match

- His story does not accord with the facts.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] داستان او با واقعیت ها مطابقت ندارد.
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه Accord در جمله های نمونه

1. in accord with
ترجمه (بر) طبق،به پیروی از

2. with one accord
ترجمه با یکدلی

3. reach an accord
ترجمه به توافق رسیدن

4. with one accord
ترجمه متفقا،به اتفاق،با هم،جملگی،یکدل و یک زبان

5. of one's own accord
ترجمه به میل خود،داوطلبانه،بنا به خواسته خود

6. his behaviour does not accord with his words
ترجمه رفتارش با حرفهایش جور در نمی‌آید.

7. they gave money on their own accord
ترجمه آنها بنا به خواسته‌ی خودشان پول اهدا کردند.

8. I am in accord with your plan.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من با برنامه شما موافق هستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Such an act would not be in accord with our policy.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چنین اقداماتی با سیاست ما مطابقت ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A peace accord was reached on 26 March.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توافق صلح در 26 مارس به دست آمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. His behaviour does not accord with his principles.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رفتار او با اصول خود سازگار نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. They came to an accord that profits should be shared equally.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها به توافق رسیدند که سود باید به طور مساوی به اشتراک گذاشته شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. I am glad to find myself in general accord with your opinions.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من خوشحالم که به طور کلی با نظرات شما موافقم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. His views accord with public opinion.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیدگاه های او با افکار عمومی موافق است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The elections are mandated by a peace accord signed by the government last May.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتخابات در ماه مه گذشته به موجب یک موافقتنامه صلح که توسط دولت امضا شده است، به تصویب رسیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. She came of her own accord. No one asked her to come.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از موافقت خودش آمد هیچ کس از او خواسته است که بیاید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. The accord also lays down guidelines for the conduct of American drug enforcement agents.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این توافقنامه همچنین دستورالعمل هایی را برای انجام کارکنان اداره مواد مخدر آمریکا در دستور کار قرار می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Accord

اصلاح کردن (اسم)
accord
توافق (اسم)
analogy , accord , coincidence , accordance , adaptation , conformation , agreement , compromise , settlement , understanding , concurrence , conciliation , concord , adhesion , consistency , commensurability , keeping , consistence , rapport
پیمان (اسم)
hand , accord , agreement , covenant , contract , treaty , pact , promise , concord , compact , oath , vow , faith , troth , league
سازش (اسم)
accord , accordance , agreement , compromise , peace , collusion , complot , amity
موافقت (اسم)
consent , assent , accord , accordance , agreement , covenant , contract , treaty , pact , concurrence , compliance , concord , compact , approbation , entente , congruence , assentation , concordance , congruency , congruity
مصالحه (اسم)
accord , compromise , reconciliation , conciliation
اشتی دادن (اسم)
accord
دلخواه (اسم)
accord , wish
طیب خاطر (اسم)
accord , free will
قرار (اسم)
equanimity , accord , agreement , arrangement , decision , concord , dictum , stipulation , fixity
پیمان غیر رسمی بینالمللی (اسم)
accord
متفق بودن (اسم)
accord , accordance
نهاد (اسم)
accord , quality , identity , institution , subject , nature , character , inclination
هم اهنگی (اسم)
accord , harmony , coordination , cadence , consonance , concert , unison , synchrony , concordance
وفق دادن (فعل)
accord , adapt , reconcile , suit , tune , attune , adjust , conform , square , assimilate , jump
تصفیه کردن (فعل)
settle , clean , purify , cleanse , accord , refine , clean up , filter , purge , establish , administer , administrate , rarefy , sublimate , filtrate
جور درامدن (فعل)
accord , sort
جور کردن (فعل)
accord , concert , adapt , suit , sort , assort , consort , lot , grade
اشتی دادن (فعل)
agree , accord , reconcile , conciliate
اصلاح کردن (فعل)
right , accord , accommodate , improve , reclaim , modify , correct , rectify , meliorate , alter , remedy , ameliorate , amend , dulcify , emend , revise
موافقت کردن (فعل)
accede , acquiesce , consent , assent , agree , comply , approbate , accept , accord , go along , yea , conform , approve , come along , concur , homologate
قبول کردن (فعل)
pass , adopt , accept , matriculate , accord , entertain

معنی عبارات مرتبط با Accord به فارسی

به میل خود، داوطلبانه، بنا به خواسته خود
به توافق رسیدن
متفقا، به اتفاق، با هم، جملگی، یکدل و یک زبان

معنی Accord در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] مطابق بودن ، جوربودن
[حقوق] توافق، تراضی، مصالحه، سازش
[ریاضیات] تطبیق دادن، مطابقت دادن
[حقوق] تراضی و ایفای تعهد

معنی کلمه Accord به انگلیسی

accord
• agreement; settlement; harmony
• give, bestow; match, fit; complement
• an accord is a formal agreement between countries or organizations.
• to accord someone a particular kind of treatment means to treat them in that way.
• when you do something of your own accord, you do it freely and because you want to.
• if people are in accord, they agree about something.
• something that is in accord with a particular view or method of doing something follows that view or method exactly.
accord a hearty welcome
• give a warm welcome, glad hand
accord and satisfaction
• agreement whereby both sides waive part of their claims (law)
gaza jericho accord
• first treaty between israelis and palestinians in which israel agreed to allow palestinian self-rule in the gaza strip and jericho
initial an accord
• sign an agreement with one's initials
of his own accord
• of his own free will, because he wanted to, was not forced
of its own accord
• of its own agreement, by its own free will
of one's own accord
• without outside encouragement, on one's own initiative
peace accord
• peace agreement, peace treaty
recognize an accord
• acknowledge an agreement
torpedo an accord
• sabotage an agreement, cause an agreement to fail
with one accord
• unanimously, with everyone in agreement

پیشنهاد کاربران درباره معنی Accord

ebitaheri ١٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨
[ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
|

Mahdi rahimi ١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠
۱ از روی دل. بی هیچ مجبوری
۲ قرارداد. معاهده
۳توافق.تطابق.جور.بی‌اختلافی.بی‌مخالفتی
۴باهم‌رایی.باتوافق‌‌ارا with one accord with unanimity
۱ توجه خاص دادن
اجازه مالکیت یا داشتن دادن
هارمونی یا هماهنگی یا هم‌زبانی یا هم‌دلی یا هم‌رایی یا نظرات و فعالیت ها و شخصیت های افراد
توافق ارا یا موافقت ارا
با هم شدن
در توافق بودن در هماهنگی و هم‌رایی بودن
توفق و قرارداد و معاهده ایجاد کردن
هدیه دادن . چیزی دادن . اعطا کردن . تفویض و بخشش صلاحیت .
قرارداد بین المللی
|

عليرضا كريمي وند ١٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨
هماهنگ بودن
|

سارا۸۳ ٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٠
خواست،تمایل
|

سارا۸۳ ٠٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/١٠
Of your own accord because you want to not because somebody has asked you
|

پیشنهاد شما درباره معنی Accord



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی accord
کلمه : accord
املای فارسی : آکورد
اشتباه تایپی : شززخقی
عکس accord : در گوگل


آیا معنی Accord مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )