برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

Achilles' heel

/əˈkɪlizˈhiːl/ /əˈkɪliːzhiːl/

نقطه ضعف، نقطه ی حساس، نقطهی حساس greed is the achilles' heel of many rich people طمع نقطه ضعف بسیاری از پولداران است

واژه Achilles' heel در جمله های نمونه

1. The desire for publicity became her Achilles' heel.
[ترجمه ترگمان]تمایل به تبلیغات پاشنه آشیل او شد
[ترجمه گوگل]میل به تبلیغات، پاشنه آشیل او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I think Frank's vanity is his Achilles' heel.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم غرور فرانک پاشنه پای آشیل اونه
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم غرور فرانک پاشنه آشیل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The enemy had an Achilles' heel somewhere, if only he could find it.
[ترجمه ترگمان]دشمن یک نقطه ضعفی داشت که اگر می‌توانست آن را پیدا کند
[ترجمه گوگل]دشمن در جایی پاشنه آشیل داشت، اگر تنها بتواند آن را پیدا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Marketing traditionally has been an Achilles' heel for phone companies because of their monopoly mind-set.
[ترجمه ترگمان]بازاریابی به طور سنتی یک پاشنه آشیل برای شرکت‌های تلفن بوده‌است، زیرا ذهن انحصاری آن‌ها تعیین شده‌است
[ترجمه گوگل]بازاریابی به طور سنتی به دلی ...

معنی کلمه Achilles' heel به انگلیسی

achilles' heel
• fatal weakness, vulnerable spot (from the greek legend of achilles)

Achilles' heel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
نقطه ضعف
چشم اسفندیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی achilles heel
کلمه : achilles' heel
املای فارسی : اچیللص هیل
اشتباه تایپی : شزاهممثس' اثثم
عکس achilles' heel : در گوگل

آیا معنی Achilles' heel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )