برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

Adversity

/ædˈvɜːrsəti/ /ədˈvɜːsəti/

معنی: سختی، فلاکت، بدبختی، مشقت، ادبار و مصیبت، روزبد
معانی دیگر: ادبار، ناملایمات، پریشان حالی

بررسی کلمه Adversity

اسم ( noun )
حالات: adversities
(1) تعریف: a condition of misfortune or difficulty.
مترادف: hardship, misery, misfortune, trouble
متضاد: ease, prosperity
مشابه: affliction, cross, suffering, trial, tribulation, woe

- Many families faced adversity when the factory laid off half its workers.
[ترجمه ترگمان] بسیاری از خانواده‌ها با بدبختی مواجه شدند که این کارخانه نیمی از کارگران خود را تعطیل کرد
[ترجمه گوگل] بسیاری از خانواده ها وقتی که کارخانه را نیمی از کار خود را از دست دادند، با نگرانی مواجه شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an adverse event or circumstance.
مترادف: accident, affliction, blow, misadventure, mischance, misfortune, mishap, setback
مشابه: calamity, catastrophe, comedown, cross, disaster, evil, hardship, tragedy, trial

واژه Adversity در جمله های نمونه

1. adversity became extreme
مشقت به حد نهایت رسید.

2. we prepared ourselves against adversity
خود را برای روز مبادا آماده کردیم.

3. a friend is he who helps his friend/in adversity and helplessness
دوست آن باشد که گیرد دست دوست‌در پریشان حالی و درماندگی

4. they continued to struggle in the face of adversity
با وجود همه سختی‌ها به تلاش ادامه دادند.

5. Adversity is a good [great] schoolmaster.
[ترجمه ترگمان]Adversity معلم خوبی است
[ترجمه گوگل]آزار و اذیت یک مدرس خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A friend is best found in adversity.
[ترجمه ترگمان]بهترین دوست در بدبختی یافت می‌شود
[ترجمه گوگل]یک دوست بهتر است در نگرانی یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Sweet are the uses of adversity.
[ترجمه ترگمان]شیرین و شیرین استفاده از بدبختی هستند
[ترجمه گوگل]شیرین استفاده از بدبختی است
[ترجمه شما] ...

مترادف Adversity

سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
فلاکت (اسم)
calamity , adversity , catastrophe
بدبختی (اسم)
calamity , adversity , misery , misfortune , disaster , mishap , reverse , misadventure , mischance , ill-being , wrack
مشقت (اسم)
hardship , affliction , adversity , difficulty , travail , toil
ادبار و مصیبت (اسم)
adversity
روزبد (اسم)
adversity

معنی کلمه Adversity به انگلیسی

adversity
• misfortune, hardship; distress, suffering
• adversity is a very difficult or unfavourable situation.

Adversity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علیزاده
Miserable situation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adversity
کلمه : adversity
املای فارسی : ادورسیتی
اشتباه تایپی : شیرثقسهفغ
عکس adversity : در گوگل

آیا معنی Adversity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )