برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

Affective

/əˈfektɪv/ /æˈfektɪv/

معنی: موثر، نفسانی
معانی دیگر: وابسته به عاطفه و احساس، عاطفی، انفعالی، خود بهره ور، محرک

بررسی کلمه Affective

صفت ( adjective )
مشتقات: affectively (adv.)
• : تعریف: pertaining to or caused by emotions rather than reason.
مشابه: emotional

- Affective factors play a part in learning.
[ترجمه ترگمان] عوامل عاطفی، نقشی در یادگیری ایفا می‌کنند
[ترجمه گوگل] عوامل مؤثر در یادگیری نقش دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Affective در جمله های نمونه

1. affective congruency
همخوانی عاطفی

2. It's also important to note how important the affective, as opposed to merely informational or propositional component of conversation is.
[ترجمه ترگمان]مهم است که توجه داشته باشید که این اثر چقدر مهم است، برخلاف صرفا جزیی اطلاعاتی یا گزاره‌ای از مکالمه
[ترجمه گوگل]همچنین مهم است که توجه داشته باشید که عواطف مهم است، به عنوان مخالف جزء صرفا اطلاعاتی یا گزاره ای از مکالمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In addition, affective experiences and feelings are now conserved.
[ترجمه ترگمان]به علاوه، تجارب و احساسات عاطفی هم اکنون حفظ می‌شوند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، تجارب عاطفی و احساسات هم اکنون حفظ شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Affective autonomy arises out of mutual respect relationships.
[ترجمه ترگمان]استقلال عاطفی از روابط احترام متقابل سرچشمه می‌گیرد
[ترجمه گوگل]خودمختاری مؤثر ناشی از روابط احترام متقابل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Second, what are the cognitive and ...

مترادف Affective

موثر (صفت)
operational , valid , drastic , effective , live , operative , striking , impressive , affective , efficient , efficacious , effectual , sensational , pivotal , forcible , weighty , pithy , forceful , fruity , operant
نفسانی (صفت)
affective , sensual , carnal

معنی کلمه Affective به انگلیسی

affective
• relating to or exciting the emotions, expressing emotion, sentimental

Affective را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آتنا حشمت
پرمشغله.
مثل Affective August . آگوست پرمشغله ،ماه اوت پرمشغله
م.مهدی معتمدتبار
(عاطفی).
Affective feeling حس عاطفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی affective
کلمه : affective
املای فارسی : اففکتیو
اشتباه تایپی : شببثزفهرث
عکس affective : در گوگل

آیا معنی Affective مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )