برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Alliance

/əˈlaɪəns/ /əˈlaɪəns/

معنی: اتحاد، پیوستگی، معاهده، وصلت، پیمان بین دول
معانی دیگر: همبستگی، اتفاق، ائتلاف، پیوند، پیمان، اتحادیه، رابطه، نسبت، ارتباط، آوست، آوستگی، کشورها یا گروه های متحد، خویشی، مشابهت، قرابت، بستگی

بررسی کلمه Alliance

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of allying or condition of being allied.
مترادف: affiliation, association, coalition, confederation, federation, union
مشابه: assembly, cooperation, incorporation, partnership, syndication

- His parents were not happy about his alliance with this strange girl.
[ترجمه تین] پدر و مادر او در مورد اتحاد او با این دختر عجیب خوشحال نبودند.
|
[ترجمه ترگمان] پدر و مادرش از این وصلت با این دختر عجیب خوشحال نبودند
[ترجمه گوگل] پدر و مادر او در مورد اتحاد خود با این دختر عجیب و غریب خوشحال نبودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a union of interested parties such as individuals, families, political entities, or organizations.
مترادف: assembly, association, bloc, coalition, confederacy, federation, guild, league, society, union
مشابه: combine, confederation, cooperative, council, movement, partnership, pool

- The countries formed an alliance during the war.
[ترجمه ترگمان] این کشورها در طول جنگ ائتلافی تشکیل دادند
[ترجمه گوگ ...

واژه Alliance در جمله های نمونه

1. an alliance that was forged in the crucible of world war one
اتحادی که در بوته‌ی آزمایش جنگ جهانی اول قوام گرفت

2. the alliance between religious and aesthetic rapture
قرابت میان خلسه‌ی دینی و خلسه‌ی هنری

3. the alliance of the socialist and the communist parties
اتحاد احزاب سوسیالیست و کمونیست

4. a bipartite alliance
اتحاد دو جانبه

5. a brittle alliance
اتحاد زودشکن

6. a dual alliance
اتحاد دو جانبه

7. the sound alliance of these two neighboring countries
اتحاد استوار این دو کشور همجوار

8. the western alliance
کشورهای متحد غربی

9. the two families' alliance
وصلت دو خانواده

10. to form an alliance
متحد شدن

11. the collapse of the two countries' alliance
درهم پاشی اتحاد آن دو کشور

12. the workers tried to forge an alliance with the farmers
کارگران کوشیدند با کشاورزان همبستگی ایجاد کنند.

13. one of the protagonists of the anglo-american alliance ...

مترادف Alliance

اتحاد (اسم)
consolidation , sodality , accretion , alliance , union , solidarity , association , unison , incorporation , marriage , confederation , band , injunction , league , confederacy
پیوستگی (اسم)
affinity , connection , conjugation , juncture , alliance , union , association , incorporation , adherence , cohesion , continuity , conjunction , affiliation , bond , unity , coalition , concrescence , connexion , zygosis , joinder
معاهده (اسم)
agreement , treaty , pact , alliance , confederation
وصلت (اسم)
alliance , union
پیمان بین دول (اسم)
alliance

معنی عبارات مرتبط با Alliance به فارسی

انفاق تدافعی
اتحاد مقدس (میان روسیه و اتریش و پروس: 1815)
اتحاد سه جانبه (به ویژه:، اتحاد انگلیس و سوئد و هلند بر علیه فرانسه در سال 1668، اتحاد انگلیس و فرانسه و هلند بر علیه اسپانیا در 1717

معنی کلمه Alliance به انگلیسی

alliance
• pact, treaty; connection, relationship
• an alliance is a group of countries or political parties which are formally united and work together for the same aims.
• if two or more countries or groups of people are in alliance with each other, they are working together for the same purposes.
alliance israelite universelle
• israeli organization
break an alliance
• violate a pact, breach treaty, terminate an alliance
contract an alliance
• form an alliance
entering into an alliance
• making a treaty or pact, forming a partnership, teaming up, joining forces
form an alliance
• create a union; unite
friendly alliance
• amicable union
military alliance
• alliance between two or more armies
strategic alliance
• league created for mutual strategic benefit
triple alliance
• 1668 alliance of netherlands england and sweden against france; 1717 treaty by england france and the netherlands; 1872 alliance of austria-hungary russia and germany

Alliance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود زهدی
موافقتنامه ائتلاف -موافقتنامه ای بین دو یا چند طرف برای پیگیری و دستیابی به یک سری اهداف توافق شده
خورشيدوند
Alliance اتحاد
continuity تداوم
خرازی
دوستی
سجاد صالحی
در متون روان شناسی و علی الخصوص متون روان تحلیلی؛ واژه "اتحاد و یا پیمان" ترجمه می شود.
therapeutic alliance = اتحاد درمانی؛ پیمان درمانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alliance
کلمه : alliance
املای فارسی : الاینس
اشتباه تایپی : شممهشدزث
عکس alliance : در گوگل

آیا معنی Alliance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )