برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1275 100 1

Alliteration

/əˈlɪtəˌreʃn̩/ /əˌlɪtəˈreɪʃn̩/

معنی: اوردن کلمات با صدای مترادف مثل
معانی دیگر: تجانس آوایی، تجانس خطی، معلی (چند واژه ی پیاپی که با حروف هم آوا آغاز شوند مثلا: a tale of terror twice told)، همگونی آغازین، اغاز چند کلمه پیاپی با یک حرف متشابه الصورت

بررسی کلمه Alliteration

اسم ( noun )
• : تعریف: repetition of the same consonant sound in the stressed or initial syllables of words in a phrase or sentence.

واژه Alliteration در جمله های نمونه

1. And children love poetic rhythms, alliteration, nonsense mutations.
[ترجمه ترگمان]و کودکان ریتم‌های شاعرانه، alliteration، جهش‌های nonsense را دوست دارند
[ترجمه گوگل]و بچه ها ریتم های شعر، آلترتارس، جهش های بی معنی را دوست دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Are there any phonological patterns of rhyme, alliteration, assonance, etc?
[ترجمه ترگمان]آیا هیچ الگوی آوایی قافیه، alliteration، assonance و غیره وجود دارد؟
[ترجمه گوگل]آیا وجود دارد الگوهای واژگونی قافیه، تقلید، تحریف و غیره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For alliteration it ought to be Pablo or Picauo.
[ترجمه ترگمان]برای alliteration باید پابلو یا Picauo باشد
[ترجمه گوگل]برای آلیتراژ باید Pablo یا Picauo باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So Chelsea had more reason than alliteration to fear a third successive failure to reach the third round.
[ترجمه ترگمان]بنابراین چلسی بیش از alliteration مایل بود که از سومین شکست متوالی خود برای رسیدن به دور سوم هراس داشته باشد ...

مترادف Alliteration

اوردن کلمات با صدای مترادف مثل (اسم)
alliteration

معنی کلمه Alliteration به انگلیسی

alliteration
• use of similar phonetic sounds at the beginning of adjoining words
• alliteration is the use in speech or writing of several words close together which all begin with the same letter or sound.

Alliteration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alliteration
کلمه : alliteration
املای فارسی : اللیترتین
اشتباه تایپی : شممهفثقشفهخد
عکس alliteration : در گوگل

آیا معنی Alliteration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )