برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1351 100 1

And yet

واژه And yet در جمله های نمونه

1. You have no goats, and yet you sell kids.
[ترجمه ترگمان]شما بزها ندارید و با این حال شما بچه‌ها را می‌فروشید
[ترجمه گوگل]شما هیچ زیتونی ندارید و هنوز بچه ها را می فروشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. ’Tis altogether vain to learn wisdom and yet live foolishly.
[ترجمه ترگمان]به کلی بی‌هوده است که عقل و شعور یاد بگیرد و در عین حال ابلهانه زندگی کند
[ترجمه گوگل]'Tis به طور کامل بیهوده برای یادگیری حکمت و در عین حال زندگی احمقانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A man may talk like a wise man and yet act like a fool.
[ترجمه ترگمان]یک مرد می‌تواند مانند یک مرد عاقل حرف بزند و با این همه مثل یک احمق رفتار کند
[ترجمه گوگل]مرد ممکن است مانند یک مرد عاقل سخن بگوید و با این حال مانند یک احمق عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He has a good job, and yet he never seems to have any money.
[ترجمه ترگمان]او شغل خوبی دارد، و با این همه هرگز به نظر نمی‌رسد پول داشته باشد
[ترجمه گوگل]او کار خوبی دارد، اما هرگز به نظر نمی رسد پول داش ...

معنی کلمه And yet به انگلیسی

and yet
• in any event, anyway, despite

And yet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاوه
در عین حال
میلاد علی پور
با تمام این اوصاف، با همه حرف ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی And yet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )