برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1355 100 1

Aptitude

/ˈæptəˌtuːd/ /ˈæptɪtjuːd/

معنی: شایستگی، لیاقت، استعداد، گنجایش، تمایل طبیعی، میل ذاتی
معانی دیگر: گیرش، زودآموزی، زودفهمی، تیزهوشی، دریابش، مناسبت، درخور بودن، بجابودن

بررسی کلمه Aptitude

اسم ( noun )
(1) تعریف: ability to learn quickly.
مترادف: aptness, cleverness, facility, quickness, sharpness
مشابه: ability, acuity, bent, brilliance, capacity, faculty, perspicacity, wit

(2) تعریف: a particular innate capacity.
مترادف: capability, endowment, flair, gift, knack, talent
مشابه: ability, bent, facility, faculty, hand, instinct, potential, proficiency, propensity, skill, turn

- an aptitude for painting
[ترجمه ترگمان] استعداد نقاشی برای نقاشی
[ترجمه گوگل] توانایی نقاشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Aptitude در جمله های نمونه

1. aptitude test
آزمون استعداد

2. her aptitude for music is extraordinary
استعداد موسیقی او فوق العاده است.

3. scholastic aptitude test (sat)
آزمون استعداد تحصیلی

4. a verbal aptitude test
آزمون استعداد واژه‌شناسی

5. My son has no/little aptitude for sport.
[ترجمه ترگمان]پسرم استعداد چندانی برای ورزش ندارد
[ترجمه گوگل]پسر من دارای تناسب اندکی برای ورزش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Zig Ziglar
[ترجمه Tony] نگرش شما نسبت به زندگی موجب موفقیت شما می‌شود نه هوش شما.
|
[ترجمه iahmadrezam] نگرش شما، نه استعداد و تیزهوشی شما، منزلت و جایگاه شما راتعیین خواهد کرد.|
...

مترادف Aptitude

شایستگی (اسم)
ability , sufficiency , competency , competence , merit , suitability , worthiness , aptitude , desert , acceptability , adequacy , pertinence , pertinency , aptness , decency , eligibility
لیاقت (اسم)
ability , capability , potency , competency , competence , merit , aptitude , autarchy , autarky
استعداد (اسم)
susceptibility , aptitude , capacity , amplitude , art , liability , verve , brilliance , tendency , ingenuity , shift , turn , talent , flair , gift , caliber , aptness , property , knack , genius , faculty , predisposition
گنجایش (اسم)
aptitude , capacity , inclusion , burden , content , caliber , module
تمایل طبیعی (اسم)
aptitude , propensity
میل ذاتی (اسم)
aptitude

معنی کلمه Aptitude به انگلیسی

aptitude
• ability, skill
• if you have an aptitude for something, you are able to learn it quickly and do it well.
aptitude test
• standard test given to check up on an individual's knowledge or level of skill in comparison to the average knowledge or level of skill in a particular group (i.e. grade, age, level)
• an aptitude test is a test that is specially designed to find out how easily and well you can do something.
intellectual aptitude
• mental ability
physical aptitude
• physical ability, athletic ability

Aptitude را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد نظری
گیرایی
فرزاد ک پ
a natural ability to do something.توانایی طبیعی برای انجام کاری.
"children with an aptitude for painting and drawing""کودکان با توانایی نقاشی و طراحی"

suitability or fitness. مناسب بودن یا سازگاری.
"aptitude of expression""توانایی بیان"
فرزاد ک پ
Aptitude and Intelligence.
For some people, aptitude and intelligence are essentially the same thing whereas for others, aptitude is regarded as a specific type of intelligence. ... Another way aptitude is sometimes defined is in contrast to achievement, which represents the skills, abilities and knowledge gained.
میثم علیزاده
استعداد ذاتی( مخصوصا در فهم مسایل)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aptitude
کلمه : aptitude
املای فارسی : اپتیتود
اشتباه تایپی : شحفهفعیث
عکس aptitude : در گوگل

آیا معنی Aptitude مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )