برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Attitude and insight of love

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
Attitude and insight of love نگرش و بينش از عشق
تكامل اعمال از عشق evolution of love acts
he his mode life anos love of life a poetic mode emotional and thought
From the style of attitude and insight in the life of love, in the evolution is acts with expressive love
او حالت زندگی خود را به عنوان عشق به زندگی یک حالت شعری عاطفی و فکر
از سبک نگرش و بینش در زندگی عشق، در تکامل عمل با عشق بیاني می كند
Attitudes and insights on the evolution of anecdotal expressive love
اسلوب نگرش و بينش تكامل انس عشق رفتاري بياني

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Attitude and insight of love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )