انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 948 100 1

abruption

تلفظ abruption
تلفظ abruption به آمریکایی/əˈbrʌpʃən/ تلفظ abruption به انگلیسی/əˈbrʌpʃən/

معنی: قطع ناگهانی، انتزاع
معانی دیگر: بریدگی

واژه abruption در جمله های نمونه

1. Hypertensive disorder complicating pregnancy, ICP, placenta previa, placental abruption, uterus with scar, GDM, hydramnios, bigeminal pregnancy were the risk factors of preterm birth .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اختلال hypertensive در بارداری، ICP، جفت previa، placental abruption، رحم همراه با جای زخم، GDM، hydramnios، بارداری bigeminal عامل خطر تولد نوزاد بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اختلالات فشار خون ناشی از حاملگی، ICP، پیش آگهی جفتی، انقباض جفتی، رحم با اسکار، GDM، هیدرامنویوس، حاملگی برومیمن، عوامل خطر زایمان زودرس بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Absence of sonographic evidence abruption does not completely exclude abruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عدم حضور شواهد sonographic به طور کامل abruption را حذف نمی‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فقدان شواهد سونوگرافی، انقباض کامل به طور کامل از بین نمی رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Methods Seventeen cases of placental Abruption from March 200to the March 2006 were reviewed retrospectively.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های ۱۷ مورد placental Abruption از مارس ۲۰۰ تا مارس ۲۰۰۶ به صورت گذشته‌نگر مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها هفتاد مورد جوشگاه انقباض از مارس 200 تا مارس 2006 به صورت گذشتهناك مورد بررسی قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Abstract Thirty cases of placental abruption detected by ultrasonography and confirmed after delivery were retrospectively reviewed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چکیده ۳۰ مورد از placental abruption توسط ultrasonography تشخیص داده شد و پس از مرور زمان تحویل مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خلاصه 30 مورد انسداد جفتی که توسط سونوگرافی تشخیص داده شد و پس از زایمان تایید شد، به صورت گذشتهنگرانه مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. By freezing chitosan - gelatin complex induced phasic abruption, the porous and ventilative sponge of chitosan - gelatin was made.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با انجماد پیچیده کیتوزان - ژلاتین تحریک‌شده phasic abruption، اسفنج متخلخل و ventilative ژلاتین - ژلاتین ساخته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با انجماد مجدد کیتوزان - مجتمع ژلاتین ناشی از انقباض phasic، اسفنج متخلخل و تهویه کیتوزان - ژلاتین ساخته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Objective : To analyze the manifestation of placental abruption and the significance of ultrasonography examination.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: تجزیه و تحلیل جلوه of abruption و اهمیت بررسی ultrasonography
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای تجزیه و تحلیل تظاهر انقباض جفت و اهمیت معاینه اولتراسونوگرافی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Objective To investigate the therapy of placenta abruption and the measures to improve the outcome of perinatology.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف تحقیق درباره درمان جفت abruption و the برای بهبود نتیجه of
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای بررسی درمان برداشتن جفت و اقدامات جهت بهبود نتایج پری ناتوانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Conclusion: The diagnosis of placental abruption depends on not only ultrasonography but also manifestation and history.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: تشخیص of abruption نه تنها به ultrasonography بلکه تجلی و تاریخ نیز وابسته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتيجه گيري تشخيص انقباض جفتي بستگي به نه تنها سونوگرافي، بلکه نمايش و تاريخ نيز دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Objective:To Study of distinction between ultrasonography and clinical pathologic diagnose in abruption placentae.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: مطالعه تمایز بین ultrasonography و pathologic بالینی در abruption placentae
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف مطالعه تمايز بين اولتراسونوگرافي و تشخيص پاتولوژي باليني در جفت گيري
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The fetal loss includes abortion during pre-embryonic and embryonic periods, fetal death, fetal intrauterine growth restriction and possible placental abruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکامل جنینی شامل سقط‌جنین در طول دوره‌های پیش‌دبستانی و جنینی، مرگ جنین، محدودیت رشد جنین جنین و placental abruption می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از دست دادن جنین شامل سقط جنین در دوره های پیش جنینی و جنینی، مرگ جنین، محدودیت رشد جنین در داخل رحمی و انقباض احتمالی جفتی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Trauma patients with no uterine contraction activity, usually do not have abruption, while patients with greater than one contraction per 10 minutes (6 per hour) have a 20% incidence of abruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیماران تروما با فعالیت انقباض رحمی، معمولا abruption ندارند، در حالی که بیماران با بزرگ‌تر از یک انقباض در هر ۱۰ دقیقه (۶ در هر ساعت)۲۰ درصد شیوع abruption دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیماران تروما بدون فعالیت انقباض رحمی معمولا انقباضی ندارند، در حالی که بیماران با بیش از یک انقباض در هر 10 دقیقه (6 در ساعت)، میزان انقباض 20٪ را دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Although the bacteria were not detected in lung, the pathologic changes were obvious such as abruption of microvilli from bronchiole and the necrosis area in lung.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه این باکتری در شش تشخیص داده نشد، تغییرات pathologic مثل abruption of از bronchiole و بافت نکروز تومور رخ داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه باکتری در ریه تشخیص داده نشده بود، تغییرات پاتولوژیک مانند انقباض میکرو ویلی از برونشیول و ناحیه نکروز در ریه دیده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Objective: To evaluate the cause, danger, prevention and treatment of placental abruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی علت، خطر، پیش‌گیری و درمان of abruption
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: ارزیابی علت، خطر، پیشگیری و درمان انقباض جفتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The placenta demonstrated aery large bleed, consistent with an abruption.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جفت ثابت کرد که خونریزی خیلی زیادی با یک abruption دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جفت نشاندهنده خونریزی بزرگ است که با انقباض سازگار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف abruption

قطع ناگهانی (اسم)
abruption
انتزاع (اسم)
abstraction , abruption , secession

معنی کلمه abruption به انگلیسی

abruption
• occurrence of abruptly breaking away or off

abruption را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی abruption

ebitaheri@gmail.com ١١:٢٥ - ١٣٩٦/١٢/٠١
گُسست
|

پیشنهاد شما درباره معنی abruptionنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abruption
کلمه : abruption
املای فارسی : ابروپتین
اشتباه تایپی : شذقعحفهخد
عکس abruption : در گوگل


آیا معنی abruption مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )