انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 946 100 1

abstractive

تلفظ abstractive
تلفظ abstractive به آمریکایی/æbˈstræktɪv/ تلفظ abstractive به انگلیسی/æbˈstræktɪv/

معنی: اغفال کننده، تجردی، موجد تجرد، رباینده
معانی دیگر: منتزع کننده، مجردساز، تجریدگر، آهنجشی، تجریدی، انتزاعی

واژه abstractive در جمله های نمونه

1. C - T - ABS abstractive algorithm transforms ? ? - expression to SKI - expression, which is the theoretical foundation of functional programming . . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الگوریتم abstractive با استفاده از الگوریتم C - T شکل می‌گیرد؟ ؟ بیان برای سلامت برای سلامت، که اساس نظری برنامه‌نویسی تابعی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الگوریتم انتگرال C - T - ABS تبدیل می شود؟ ؟ - بیان به SKI - بیان، که اساس تئوری برنامه نویسی کاربردی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. For abstractive functions in art: to get closer to whom we cannot get close to.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای توابع abstractive در هنر: نزدیک شدن به کسی که نمی‌توانیم به آن‌ها نزدیک شویم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای کارهای انتزاعی در هنر برای نزدیک شدن به آنها که نمی توانیم نزدیک شویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In abstractive, personal information data is an identical attribute system, which is connected with certain individual to represent the individual characteristics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در abstractive، داده‌های شخصی اطلاعات یک سیستم ویژگی مشابه است، که با فرد خاصی مرتبط است تا ویژگی‌های فردی را نشان دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اطلاعات انتزاعی، داده های اطلاعات شخصی یک سیستم ویژگی یکسان است که با فرد خاصی ارتباط دارد تا مشخصات فردی را نشان دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Teacher's professional standards could not be too high, abstractive, extensive, general or unclear.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استانداردهای حرفه‌ای معلم ممکن است بیش از حد بالا، abstractive، وسیع، عمومی و یا نامشخص باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استانداردهای حرفه ای معلم نمی تواند بیش از حد بالا، متضاد، گسترده، عمومی یا نامشخص باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Because the trade strategy is abstractive, it makes the reference necessary. The third part comments on the development situation of trade strategy in American, Japanese, Brazilian and our country.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آنجا که استراتژی تجارت abstractive است، مرجع لازم را به وجود می‌آورد بخش سوم نظرات در مورد وضعیت توسعه استراتژی تجاری در آمریکا، ژاپن، برزیل و کشور ماست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از آنجا که استراتژی تجاری انتزاعی است، مرجع لازم است بخش سوم در مورد وضعیت توسعه استراتژی تجارت در آمریکا، ژاپن، برزیل و کشور ما سخن می گوید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Only we obtain the capacity of abstractive thinking, can we cognize the objection and the painting more essentially and deeply.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تنها ما ظرفیت تفکر abstractive را به دست می‌آوریم، می‌توانیم این ایراد و نقاشی را در اصل و عمیقا مورد بررسی قرار دهیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنها ظرفیت تفکر انتزاعی را به دست می آوریم، می توانیم اعتراض و نقاشی را بیشتر و بیشتر درک کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. This image also takes on an abstractive shape of an oil lamp set which has long been used as a symbol of modern nursing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این تصویر همچنین شکل abstractive از یک لامپ نفتی را که مدتهاست به عنوان نماد of مدرن استفاده شده‌است، می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این تصویر همچنین به شکل انتزاعی مجموعه ای از لامپ های نفتی که مدت ها به عنوان نمادی از پرستاری مدرن استفاده می شود، می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Fraotal is one of tne mot abstractive subjects Based on fractal, this paper advances an approach of simulating the growth of plants. Its effectiveness is examined by program.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Fraotal یکی از tne subjects mot است که بر پایه هندسه مقطعی می‌باشد، این مقاله با رویکرد شبیه‌سازی رشد گیاهان کمک می‌کند اثربخشی آن توسط برنامه بررسی می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Fraotal یکی از موضوعات تطبیقی ​​است بر اساس فراکتال، این مقاله یک رویکرد شبیه سازی رشد گیاهان را دنبال می کند اثربخشی آن توسط برنامه بررسی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. As a result, the difficulty in understanding this abstractive problem can be made lessened.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نتیجه، دشواری درک این مساله abstractive را می توان کاهش داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نتیجه، مشکل در درک این مشکل مبهم می تواند کاهش یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The course of abstract and generalize is just the course of managing the abstractive thinking, and is also the course of form our art languages and art symbols.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دوره انتزاعی و تعمیم تنها راه مدیریت تفکر abstractive است، و همچنین مسیری است که زبان هنر و نماد هنر ما را شکل می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دوره انتزاعی و تعمیم فقط مسیر مدیریت تفکر انتزاعی است و همچنین دوره های زبان های هنری و نمادهای هنری را تشکیل می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Laborer's level discrepancy reflected by the transition from " abstractive person" to "specific person" should be the theory foundation of reconstruction of dismissal wage system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اختلاف سطح Laborer منعکس‌شده از گذار از \"شخص abstractive\" به \"فرد خاص\" باید اساس نظریه بازسازی سیستم حقوق اخراج باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اختلاف در سطح کارگر که از طریق گذار از �فرد انتزاعی� به �فرد خاص� منعکس می شود باید پایه تئوری بازسازی سیستم دستمزد بازنشستگی باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Among the contrast of colors it is obviously different abstractive geometry pattern impact become strong message.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در میان رنگ‌ها، بدیهی است که تاثیر الگوی هندسی متفاوت به یک پیام قوی تبدیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در میان کنتراست رنگ، واضح است که الگوی هندسی انتزاعی متفاوتی تبدیل می شود و پیام قوی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Even if realistic paintings is also the works that artists manage abstractive thinking.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حتی اگر نقاشی‌های واقع گرایانه نیز آثاری باشند که هنرمندان تفکر abstractive را مدیریت می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حتی اگر نقاشی های واقع گرایانه نیز آثاری که هنرمندان مدیریت تفکر تجردی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Firstly, purified philosophy as we are saying means the most abstractive universality of philosophy which is the main symbol different from positive science and the preferrence of philosophy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اول، فلسفه خالص همانطور که می‌گوییم به معنای most جهانی فلسفه است که نماد اصلی متفاوت از علم مثبت و فلسفه فلسفه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اولا، فلسفه خالص، همانطور که می گویند، به معنای مطلوب ترین فلسفه است که نماد اصلی آن از علم مثبت و ترجیح فلسفه متفاوت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. It will be beneficial for your social activities if you are good-looking, because your good appearance makes you more abstractive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر به ظاهر خوب نگاه کنید، برای فعالیت‌های اجتماعی شما مفید خواهد بود، زیرا ظاهر خوب شما باعث می‌شود که شما abstractive بیشتری داشته باشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر شما خوب نگاه کنید، برای فعالیت های اجتماعی شما سودمند خواهد بود، زیرا ظاهر خوب شما را بیشتر تحسین می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف abstractive

اغفال کننده (صفت)
abstractive
تجردی (صفت)
abstractive
موجد تجرد (صفت)
abstractive
رباینده (صفت)
abstractive

معنی کلمه abstractive به انگلیسی

abstractive
• withdrawing; having the ability to abstract; summarizing

abstractive را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی abstractive

ebitaheri@gmail.com ٢٣:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٧
[سیاست]

بهره‌کِش
|

پیشنهاد شما درباره معنی abstractiveنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abstractive
کلمه : abstractive
املای فارسی : ابسترکتیو
اشتباه تایپی : شذسفقشزفهرث
عکس abstractive : در گوگل


آیا معنی abstractive مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )