برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

abuser

/əˈbjuːzər/ /əˈbjuːzə/

ضایع کننده، بدزبان، فحاش، دشنام دهنده

واژه abuser در جمله های نمونه

1. They emphasize the need for the abuser to know his feelings, identify his inner frustrations and redirect his responses.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها بر نیاز به فردی که به صورت فردی به دیگران آزار می‌رساند تاکید می‌کنند، سرخوردگی داخلی خود را تشخیص داده و پاسخ‌های او را هدایت می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها تاکید می کنند که نیاز به سوء استفاده از احساسات او، شناسایی ناامیدی های درونی وی و پاسخ های خود را هدایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An abused child may become an abuser, and may in old age be abused by a grown child.
[ترجمه ترگمان]کودکی که مورد سو استفاده قرار می‌گیرد ممکن است فردی آزار دهنده شود و ممکن است در سنین پیری توسط یک کودک بزرگ مورد سو استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]یک کودک مورد آزار و شکنجه ممکن است به یک سوءاستفاده کننده تبدیل شود و ممکن است در سالخوردگی توسط یک کودک بالغ مورد سوء استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is not just a rapist and abuser of women.
[ترجمه ترگمان]او تنها یک متجاوز و آزار دهنده زنان نیست
[ترجمه گوگل]او فقط یک مهاجم و سوء استفاده از زنان نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. M ...

معنی کلمه abuser به انگلیسی

abuser
• one who abuses, one who mistreats; one who misuses
• a drug abuser is someone who takes drugs that they should not take, for example in order to experience a pleasant effect on their senses.
• you also use abuser to refer to someone who treats a person cruelly and violently.

abuser را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا واموسی
متجاوز،تجاوز کننده.
فواد بهشتی
سوءاستفاده کننده، آزاردهنده، متجاوز
jahanaks.blog.ir
آزار رسان، آسیب رسان، سوءاستفاده کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی abuser
کلمه : abuser
املای فارسی : ابوسر
اشتباه تایپی : شذعسثق
عکس abuser : در گوگل

آیا معنی abuser مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )