برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1319 100 1

academically

/ˌækəˈdemɪkəli/ /ˌækəˈdemɪkəli/

از دیدگاه دانشگاه، از نظر تحصیلی، شایسته ی دانشگاه یا فرهنگستان، فضل فروشانه، ادیبانه، ملا نقطی وار، چنانچه شایست ه انجمن دانش یافرهنگستانی باشد، ادبیانه

واژه academically در جمله های نمونه

1. he is academically qualified
او از نظر علمی واجد شرایط است.

2. Girls tend to do better academically in single-sex schools than in co-educational ones.
[ترجمه ترگمان]دخترها تمایل دارند که تحصیلات تحصیلی بهتری در مدارس با هم داشته باشند تا در مدارس مختلط
[ترجمه گوگل]دختران تمایل بیشتری به تحصیل در مدارس تک جنسی دارند تا نسبت به همکاری های آموزشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He found the course academically challenging.
[ترجمه ترگمان]او رشته تحصیلی را به چالش کشید
[ترجمه گوگل]او این دوره را به لحاظ علمی به چالش کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He wasn't very well qualified academically but had a lot of experience.
[ترجمه ترگمان]او تحصیلات آکادمیک خوبی نداشت، اما تجربه زیادی داشت
[ترجمه گوگل]او خیلی خوب به نظر آکادمیک نبود اما دارای تجربه زیادی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You have to do well academically to get into medical school.
...

معنی کلمه academically به انگلیسی

academically
• from an intellectual point of view; in an academic manner

academically را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی academically
کلمه : academically
املای فارسی : اکدمیکللی
اشتباه تایپی : شزشیثئهزشممغ
عکس academically : در گوگل

آیا معنی academically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )