برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1352 100 1

according

/əˈkɔːrdɪŋ/ /əˈkɔːdɪŋ/

معنی: مطابق، موافق، بر وفق
معانی دیگر: طبق، هماهنگ با، همساز، برحسب، به قول، به عقیده، متناسب با، به فراخور، به زعم، بنا به گفته

بررسی کلمه according

صفت ( adjective )
• : تعریف: agreeing.
مشابه: consistent

- In French grammar, feminine or masculine nouns must be preceded by according articles.
[ترجمه ترگمان] در دستور زبان فرانسه، اسم‌های زنانه یا مردانه باید با توجه به مقالات باشد
[ترجمه گوگل] در گرامر فرانسوی، اسم های زنانه یا مردانه باید بر اساس مقالات مطرح شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه according در جمله های نمونه

1. according to a family legend, his ancestors had migrated from lorestan to kashan
طبق یک روایت خانوادگی،اجداد او از لرستان به کاشان کوچ کرده بودند.

2. according to article 20 of the u. n. charter
طبق بند بیستم اساسنامه‌ی سازمان ملل متحد

3. according to city ordinances
طبق مقررات شهرداری

4. according to convention, the oldest member is chosen to preside
طبق رسم،مسن‌ترین فرد به ریاست جلسه انتخاب می‌شود.

5. according to height
به ترتیب قد

6. according to her daily routine, she woke up at seven
طبق روال همیشگی ساعت 7 از خواب بیدار شد.

7. according to his statement
طبق اظهارات او

8. according to income
به نسبت درآمد

9. according to my estimate
طبق برآورد من

10. according to my guess
بر طبق تخمین من

11. according to my judgement . . .
طبق داوری من . . .

12. according to principles of shiism
طبق اصول تشیع

13. according to regulations
...

مترادف according

مطابق (صفت)
accordant , matching , according , conforming , relevant , similar , agreeing , correspondent , alike , alike in form , alike in shape , comformable , respondent
موافق (صفت)
accordant , according , agreeing , compliant , congruent , compatible , concordant , concurrent , consonant , consentaneous , consenting
بر وفق (صفت)
according

معنی عبارات مرتبط با according به فارسی

1- به درجه، به نسبت 2- اگر، چنانچه، همانطور که، چنانکه، به طوری که، بذانسان که، همچنانکه، بطوریکه
1- طبق، برحسب، بنابر، 2- به نسبت، به ترتیب، بر طبق، مطابق، بقول، بعقیده ء
چنانکه او شرح میداد یامیدهد، طبق شرح او
طبق مقررات، طبق اسلوب درست
طبق فهم و شعور شخص
طبق نقشه، طبق برنامه، به طور حساب شده

معنی کلمه according به انگلیسی

according
• by; like, as; in agreement with
according to
• under, in accord with
• if something is true according to a particular person or book, that person or book claims that it is true.
• if something is done according to a particular principle or plan, this principle or plan is used as the basis for the way it is done.
according to civil service regulations
• in agreement with civil service rules
according to cocker
• quite correct, entirely correct
according to his capability
• in proportion to his potential, in correspondence with his ability
according to his means
• in proportion to his financial resources, in correspondence with his income
according to his needs
• suitable to his requirements
according to his story
• accordin to what he says, by what he says
according to his version
• as stated in his account, according to his rendering
according to hoyle
• according to the rules; by the regulation book
according to jewish law
• in agreement with the laws of the jewish religion
according to protocol
• in line with accepted procedures
according to rumors
• on the basis of what is rumored
according to the law
• in agreement with the law
according to the letter of the law
• with all the severity that the law allows
according to t ...

according را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

HJZ
منطبق با، متناسب با
Nahid
مورد نظر
یزدان
به گفته = بنا به گفته،
بر طبق = طبق = بنا بر = بر حسب
علی
براساس
میلاد علی پور
طبق اظهاراتِ، به گفته ی، به گزارشِ
هیمن حسین دوست
بنابر،به قول
سعید من
مطابق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی according
کلمه : according
املای فارسی : اککردینگ
اشتباه تایپی : شززخقیهدل
عکس according : در گوگل

آیا معنی according مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )