انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 651 100 1

account receivable

تلفظ account receivable
تلفظ account receivable به آمریکایی تلفظ account receivable به انگلیسی

حساب های دریافتی، حساب های بدهکاران (مبالغ بستانکار در مقابل دریافت کالا یا خدمات)

بررسی کلمه account receivable

اسم ( noun )
حالات: accounts receivable
• : تعریف: an amount owed to a business by a debtor, usu. for goods and services received.

واژه account receivable در جمله های نمونه

1. Accounts receivable management requires striking a balance between the cost of extending credit and the benefit received from extending credit.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدیریت های دریافتی حسابداری نیاز به تعادل بین هزینه گسترش اعتبار و سود حاصل از گسترش اعتبار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The percentage loaned is again a function of the credit rating of the borrower and the quality of the accounts receivable.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درصد اعطا شده مجددا یک عملکرد رتبه بندی اعتباری وام گیرنده و کیفیت حساب های دریافتنی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A blanket lien is the least complex arrangement and is comparable to pledging accounts receivable. Sentence dictionary
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قرارداد بسته به کمترین پیچیدگی است و قابل مقایسه با تعهدات حسابهای دریافتنی است فرهنگ لغت جمله
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Because of this, factoring is the most expensive form of accounts receivable financing.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از این رو، فاکتورینگ گران ترین نوع تامین مالی قرض گرفتن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Marketable securities, accounts receivable, and inventories are continually being converted into cash in the normal course of business.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اوراق بهادار قابل فروش، بدهی ها و موجودی ها به طور مداوم در جریان تجارت عادی تبدیل به پول نقد می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The financial administrative functions include budgeting, accounts payable, accounts receivable, general ledger, payroll and personnel.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توابع اداری مالی عبارتند از: بودجه بندی، حساب های قابل پرداخت، بدهی های حساب، سرشماری عمومی، حقوق و دستمزد و پرسنل
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Tuft's hospitals are heavily indebted to National Century, which lends money secured by hospital equipment and accounts receivable.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیمارستان های Tuft به شدت به قرن ملی اعطا می کنند که پولی را که توسط تجهیزات بیمارستان و بدهی های دریافت شده تامین می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Here one finds a listing of assets such as marketable securities, accounts receivable, and inventories.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اینجا فهرستی از دارایی هایی مانند اوراق بهادار قابل فروش، بدهی ها و موجودی ها را می بینید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The four major categories of cur-rent assets held by most firms are cash, marketable securities, accounts receivable, and inventory.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چهار دسته اصلی از دارایی های اجاره ای که توسط اکثر بنگاه های دولتی اداره می شوند عبارتند از: اوراق بهادار، قابل فروش، اوراق قرضه و اوراق بهادار
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Intel converted part of the delinquent accounts receivable to a loan last fall.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اینتل بخشی از اوراق قرضه نقض کننده را به وام تبدیل کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Interest expense will also be reduced since there will be a lower level of accounts receivable to finance.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هزینه های بهره نیز کاهش می یابد، زیرا سطح پایین حساب های دریافتی برای تامین مالی وجود خواهد داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Current assets, particularly accounts receivable and inventory, often represent the largest single category of asset investment for many firms.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دارایی های کنونی، به ویژه بدهی ها و موجودی، اغلب نشان دهنده بزرگترین دسته بندی واحد سرمایه گذاری برای بسیاری از شرکت ها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Be constantly aware of how inflation discounts your accounts receivable.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دائما آگاه باشید که چگونه تورم تخفیف های حساب شما را دریافت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Short-term loans are commonly employed to finance inventory and accounts receivable.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وام های کوتاه مدت معمولا برای تامین مالی موجودی و حساب های دریافتی استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. First, they provide financing of accounts receivable for borrowing firms.
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اولا، آنها تأمین مالی بدهی های شرکت های قرض را تامین می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی account receivable در دیکشنری تخصصی

[حقوق] حساب دریافتنی

پیشنهاد شما درباره معنی account receivableنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی account receivable
کلمه : account receivable
املای فارسی : اسونت رکیوبل
اشتباه تایپی : شززخعدف قثزثهرشذمث
عکس account receivable : در گوگل


آیا معنی account receivable مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )