برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1349 100 1

account

/əˈkaʊnt/ /əˈkaʊnt/

معنی: پا، حساب، گزارش، شرح، صورت حساب، خبر، حکایت، سبب، بیان علت، داستان، حساب کردن، شمردن، محاسبه نمودن، حساب پس دادن، دانستن، مسئول بودن، ذکر علت کردن، دلیل موجه اقامه کردن، تخمین زدن، نقل کردن
معانی دیگر: به حساب آوردن، برشمردن، شناختن، جبران کردن، تقاص پس دادن، توضیح دادن، پاسخگو بودن، توجیه کردن، باعث شدن، موجب شدن، محاسبه، شمارش، بازگویه، حساب نسیه (charge account هم می گویند)، ایاره، مشتری (که در بانک حساب دارد)، اهمیت، اعتبار، توجه، وقع، دلیل، ارزش، وصف، روایت، نقل، بیان، vt : شمردن، حق حساب پس دادن، دلیل موجه اقامه کردن با for

بررسی کلمه account

اسم ( noun )
عبارات: on account of, take into account
(1) تعریف: a story or report; narrative.
مترادف: chronicle, description, narrative, recitation, record, relation, report, statement, story, tale, version
مشابه: commentary, declamation, elaboration, exposition, history, memoir, narration, portrayal, recital, rehearsal, representation, tidings

- He gave an interesting account of their vacation.
[ترجمه سحرنوروزي] أون گزارش جالبي إز تعطيلاتشون داد
|
[ترجمه ترگمان] او شرح جالبی از تعطیلات خود داد
[ترجمه گوگل] او یک حساب جالب از تعطیلات خود را داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her account of the incident was different from her husband's.
[ترجمه قاسم آباده ای] شرح او از واقعه با تشریح شوهرش فرق داشت.|
[ترجمه ترگمان] ...

واژه account در جمله های نمونه

1. account settlement
تسویه‌ی حساب

2. account for
توجیه کردن،توضیح دادن،تشکیل دادن

3. an account book
دفتر حساب

4. an account showing $100 on the debit side and $1000 on the credit side
حسابی که در ستون بدهکار صد دلار و در ستون بستانکار هزار دلار نشان می‌دهد

5. blocked account
حساب مسدود (بلوک شده)

6. carpets account for a major part of our non-oil exports
فرش بخش عمده‌ی صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می‌دهد.

7. her account of what happened tallies with yours
شرحی که او از ماوقع می‌دهد با شرح شما تطبیق می‌کند.

8. on account of his children he has five exemptions
به خاطر فرزندانش از پنج معافیت مالیاتی برخوردار است.

9. your account will be debited by the amount of the check
مبلغ چک از حساب شما کسر خواهد شد.

10. budget account
(انگلیس) حساب نسیه (در فروشگاه‌ها و غیره)،اعتبار خرید قسطی

11. clearing account
حساب پایاپای بانک‌ها،حساب تهاتری بانک‌ها

12. cost account
حساب هزینه‌ی تمام شده،حساب برآورد هزین ...

مترادف account

پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
حساب (اسم)
account , arithmetic , calculation , counting , tally , score , tab , tale
گزارش (اسم)
account , report , story , reportage , hearing , bruit , inkling , action , wrap-up
شرح (اسم)
treatise , circumstance , account , story , description , explanation , exposition , statement , narrative , tale , innuendo , gloss , interpretation , presentment , relation , recitation , sketch , delineation , legend , footnote , geography
صورت حساب (اسم)
account , bill , invoice , facture , tab
خبر (اسم)
account , report , news , announcement , information , word , narration , notification , advice , notice , advertisement , manifest , predicate
حکایت (اسم)
account , story , narrative , anecdote , tale , allegory , exemplum , novella
سبب (اسم)
occasion , ground , account , cause , reason , motive
بیان علت (اسم)
account
داستان (اسم)
account , story , narrative , tale , fiction , narration , apologue , fable , novella
حساب کردن (فعل)
account , score , calculate , count , compute , numerate , figure , sum , cipher
شمردن (فعل)
rate , account , tally , count , enumerate , number , figure , reckon , aim , include , repute
محاسبه نمودن (فعل)
account
حساب پس دادن (فعل)
account , reckon
دانستن (فعل)
learn , account , know , knew , have , con , aim , adjudge , ascribe , cognize
مسئول بودن (فعل)
account
ذکر علت کردن (فعل)
account
دلیل موجه اقامه کردن (فعل)
account
تخمین زدن (فعل)
account , compute , estimate , appraise , guesstimate , foreshow , guess
نقل کردن (فعل)
account , convey , quote , relate , transcribe , tell

معنی عبارات مرتبط با account به فارسی

دفتر حسابداری، صورت حساب ها، دفتر ثبت، ایاره نامه، دفترحساب دفترحساب
کارت حساب
حساب داد و ستد که میزان بدهی در هر تاریخ را نشان می دهد، محاسبات جاری
مدیر حسابداری بخش خرید و فروش سهام و موسسات تبلیغاتی، متصدی رسیدگی به حساب مشتریها
توجیه کردن، توضیح دادن، تشکیل دادن
شماره حساب
حساب های پرداختی، حساب های بستانکاران (مبالغ بدهی در مقابل دریافت کالا یا خدمات)
حساب های دریافتی، حساب های بدهکاران (مبالغ بستانکار در مقابل دریافت کالا یا خدمات)
(اقتصاد) خلاصه ی حساب، سیاهه
حساب بانک
دفتر محاسبات، دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر حساب
(انگلیس) حساب نسیه (در فروشگاه ها و غیره)، اعتبار خرید قسطی
(انگلیس) اتاقک تلفن، کابین تلفن، کیوسک تلفن، حساب سپرده ...

معنی account در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] حساب
[برق و الکترونیک] محاسبه ، ذکر علت
[حقوق] حساب، گزارش، شرح،
[ریاضیات] حساب، صورت حساب، گزارش، مشتری، شرح، مسئول بودن
[حسابداری] مانده حساب (دفترکل)
[ریاضیات] مانده حساب
[ریاضیات] دفترچه حساب
[حسابداری] طبقه بندی حسابها
[حسابداری] شکل حساب
[حسابداری] شماره حساب
[حقوق] حساب پرداختنی
[حقوق] حساب دریافتنی
[ریاضیات] محاسبه ی برگشت سرمایه
[حسابداری] حساب الحاقی
[حقوق] حساب دارایی
[حقوق] حساب مسدود
[ریاضیات] منظور کردن به حساب
[حسابداری] حساب کاهنده
...

معنی کلمه account به انگلیسی

account
• business agreement which allows use of something; formal business agreement in which a client is provided access to a computer system or internet server (computers, internet); report; description; explanation
• explain; give a report; cause; regard
• an account is a written or spoken report of something that has happened.
• accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends.
• if you have an account with a bank, you leave money with the bank and withdraw it when you need it.
• if you have an account with a shop or company, you can get goods or services from there and pay at a later time.
• if you take account of something, or take it into account, you consider it when you are thinking about a situation.
• if you do something on account of something or someone, you do it because of that thing or person.
• if you say that something should on no account be done, you mean that it should never be done at all.
• if something is of no account, it does not matter at all.
• if you account for something, you explain how it happened.
• if something accounts for a particular part or proportion of a whole thing, it is what that part or proportion consists of.
account activity
• changes or transactions in an account (in a bank, etc.)
account analysis
• calculating the balance of an account and examination of past transactions
account book
• book in which accounts are recorded
account closing
• termination of an account (in a bank, etc.)
account data
• information which appears in the records of a bank account
account executive
• one who is authorized to manage a client's a ...

account را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
حساب
فاطمه
Some accountants are clerks who do bookkeeping functions
علی اکبر منصوری
روایت،توضیح، توجیه،
م
account of event : سیر وقایع
سارا۸۳
بابت،به علت
Sunflower
Of no account

Of no or very little importance,
significance, or worth.

ارزش (چیزی) را نداشتن،
بدون/بی اهمیت،
بدون/ بی ارزش،
بدون/بی مفهوم،
بدون/ بی اعتبار،
(بی معنی)

A life without love is of no account.
عمری که بدون عشق سپری شود ارزش زندگی کردن ندارد.


Rule forty of Shams if Tabriz
- the forty rules of love

نقوی
تبیین کردن
حامد
صورت
Ma.hjz
حساب بانکی
جمله نمونه:
My salary is paid in my bank account.
مسعود.ه.ز
تفصیل- تفصیلات-نوشته مفصل و نسبتاً همه جانبه
فخاری
نقاط,گره
Somayeh
در حقوق به معنی اعتبار هم هست
محمد
حساب:حساب بانکی،حساب بازی(اکانت)
محدثه فرومدی
سرگذشت، شرح ماوقع
محسوب کردن، به شمار آوردن
سهیل
کاربری
هیمن حسین دوست
take no account of
اعتنا نکردن به
محمدرضا ایوبی صانع
به خاطرِ، به دلیلِ
مسلم
یک حساب دوم ایجاد کرد

سارا سحری
برگزار کردن

مهسا
on my account
به حساب من، به پای من

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی account
کلمه : account
املای فارسی : اسونت
اشتباه تایپی : شززخعدف
عکس account : در گوگل

آیا معنی account مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )