انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 390 100 1

account

تلفظ account
تلفظ account به آمریکایی/əˈkaʊnt/   تلفظ account به انگلیسی/əˈkaʊnt/

معنی: پا، حساب، گزارش، شرح، صورت حساب، خبر، حکایت، سبب، بیان علت، داستان، حساب کردن، شمردن، محاسبه نمودن، حساب پس دادن، دانستن، مسئول بودن، ذکر علت کردن، دلیل موجه اقامه کردن، تخمین زدن، نقل کردن
معانی دیگر: به حساب آوردن، برشمردن، شناختن، جبران کردن، تقاص پس دادن، توضیح دادن، پاسخگو بودن، توجیه کردن، باعث شدن، موجب شدن، محاسبه، شمارش، بازگویه، حساب نسیه (charge account هم می گویند)، ایاره، مشتری (که در بانک حساب دارد)، اهمیت، اعتبار، توجه، وقع، دلیل، ارزش، وصف، روایت، نقل، بیان، vt : شمردن، حق حساب پس دادن، دلیل موجه اقامه کردن با for

مترادف account

پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
حساب (اسم)
account , arithmetic , calculation , counting , tally , score , tab , tale
گزارش (اسم)
account , report , story , reportage , hearing , bruit , inkling , action , wrap-up
شرح (اسم)
treatise , circumstance , account , story , description , explanation , exposition , statement , narrative , tale , innuendo , gloss , interpretation , presentment , relation , recitation , sketch , delineation , legend , footnote , geography
صورت حساب (اسم)
account , bill , invoice , facture , tab
خبر (اسم)
account , report , news , announcement , information , word , narration , notification , advice , notice , advertisement , manifest , predicate
حکایت (اسم)
account , story , narrative , anecdote , tale , allegory , exemplum , novella
سبب (اسم)
occasion , ground , account , cause , reason , motive
بیان علت (اسم)
account
داستان (اسم)
account , story , narrative , tale , fiction , narration , apologue , fable , novella
حساب کردن (فعل)
account , score , calculate , count , compute , numerate , figure , sum , cipher
شمردن (فعل)
rate , account , tally , count , enumerate , number , figure , reckon , aim , include , repute
محاسبه نمودن (فعل)
account
حساب پس دادن (فعل)
account , reckon
دانستن (فعل)
learn , account , know , knew , have , con , aim , adjudge , ascribe , cognize
مسئول بودن (فعل)
account
ذکر علت کردن (فعل)
account
دلیل موجه اقامه کردن (فعل)
account
تخمین زدن (فعل)
account , compute , estimate , appraise , guesstimate , foreshow , guess
نقل کردن (فعل)
account , convey , quote , relate , transcribe , tell

معنی عبارات مرتبط با account به فارسی

دفتر حسابداری، صورت حساب ها، دفتر ثبت، ایاره نامه، دفترحساب دفترحساب
کارت حساب
حساب داد و ستد که میزان بدهی در هر تاریخ را نشان می دهد، محاسبات جاری
مدیر حسابداری بخش خرید و فروش سهام و موسسات تبلیغاتی، متصدی رسیدگی به حساب مشتریها
توجیه کردن، توضیح دادن، تشکیل دادن
شماره حساب
حساب های پرداختی، حساب های بستانکاران (مبالغ بدهی در مقابل دریافت کالا یا خدمات)
حساب های دریافتی، حساب های بدهکاران (مبالغ بستانکار در مقابل دریافت کالا یا خدمات)
(اقتصاد) خلاصه ی حساب، سیاهه
حساب بانک
دفتر محاسبات، دفتر کل، دفتر روزنامه، دفتر حساب
(انگلیس) حساب نسیه (در فروشگاه ها و غیره)، اعتبار خرید قسطی
(انگلیس) اتاقک تلفن، کابین تلفن، کیوسک تلفن، حساب سپرده ی دیداری (عندالمطالبه)
اداره کردن، سرپرستی کردن، آقا بالا سر بودن، زمام در دست داشتن، 1- توضیح خواستن 2- توبیخ کردن
(معماری) سرستون، تازنگ، (اقتصاد) حساب سرمایه، حساب دارایی ثابت، حساب دارایی وسرمایه
حساب نقدی
حساب نسیه، حساب اعتباری
(بانکداری) حساب جاری (current account هم می گویند به ویژه در انگلیس)، حساب جاری بانکی
حساب پایاپای بانک ها، حساب تهاتری بانک ها
حساب هزینه ی تمام شده، حساب برآورد هزینه
(حسابداری) حساب بستانکار
(بانکداری) حساب جاری
حساب سپرده
(بانکداری) حساب برداشت
صورت مخارج، صورت هزینه، حساب هزینه، حساب خرج
حساب (بانکی) مشترک
(پولی که سوای سکه و اسکناس بوده و فقط به منظور حسابداری به عنوان معیار به کار می رود) پول محاسباتی، پول محاسباتی
(امریکا - عامیانه)، بی ارزش، به درد نخور، دورانداختنی

معنی account در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] حساب
[برق و الکترونیک] محاسبه ، ذکر علت
[حقوق] حساب، گزارش، شرح،
[ریاضیات] حساب، صورت حساب، گزارش، مشتری، شرح، مسئول بودن
[حسابداری] مانده حساب (دفترکل)
[ریاضیات] مانده حساب
[ریاضیات] دفترچه حساب
[حسابداری] طبقه بندی حسابها
[حسابداری] شکل حساب
[حسابداری] شماره حساب
[حقوق] حساب پرداختنی
[حقوق] حساب دریافتنی
[ریاضیات] محاسبه ی برگشت سرمایه
[حسابداری] حساب الحاقی
[حقوق] حساب دارایی
[حقوق] حساب مسدود
[ریاضیات] منظور کردن به حساب
[حسابداری] حساب کاهنده
[حسابداری] حساب دارائی کاه
[حسابداری] حساب کاهنده بدهی
[حسابداری] حساب کنترل
[ریاضیات] حساب کنترل، حساب موازنه
[حسابداری] حساب کنترل بستانکاران

معنی کلمه account به انگلیسی

account
• business agreement which allows use of something; formal business agreement in which a client is provided access to a computer system or internet server (computers, internet); report; description; explanation
• explain; give a report; cause; regard
• an account is a written or spoken report of something that has happened.
• accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends.
• if you have an account with a bank, you leave money with the bank and withdraw it when you need it.
• if you have an account with a shop or company, you can get goods or services from there and pay at a later time.
• if you take account of something, or take it into account, you consider it when you are thinking about a situation.
• if you do something on account of something or someone, you do it because of that thing or person.
• if you say that something should on no account be done, you mean that it should never be done at all.
• if something is of no account, it does not matter at all.
• if you account for something, you explain how it happened.
• if something accounts for a particular part or proportion of a whole thing, it is what that part or proportion consists of.
account activity
• changes or transactions in an account (in a bank, etc.)
account analysis
• calculating the balance of an account and examination of past transactions
account book
• book in which accounts are recorded
account closing
• termination of an account (in a bank, etc.)
account data
• information which appears in the records of a bank account
account executive
• one who is authorized to manage a client's accounts (for a commission fee)
account for
• give a report, be responsible (for deeds); explain, give an explanation
account in balance
• account in which there is equality between the totals of the two sides
account limitation
• account restriction, placing of restrictions on a bank account that had insufficient funds to cover checks
account line
• account activity which has been recorded in a ledger
account localization
• obtaining information concerning a specific bank account
account management fee
• money paid to someone in order to handle financial accounts
account number
• individual number assigned to all account holders which specifies which account belongs to them (at a bank, etc.)
account of events
• record of things which have happened
account party
• (finance) person or party who applies to a bank or requests from other person to issue a letter of credit
account statement
• detailed list of bank account activity (withdrawals, deposits, etc.)
account transaction
• any activity within an account (at a bank, etc.)
account transaction recording
• recording of account activity
a blow by blow account
• account in great detail
active account
• account currently being used or currently valid
asset management account
• account which combines regular banking functions with investment activity allowing one bank statement that includes all financial activity
assigned account
• bank account offered by the borrower as a guarantee that he will repay his loan
authorization to charge an account
• permission to allow someone to bill your banking/checking account directly
bank account
• money deposited in a bank and credited to the depositor
• a bank account is an arrangement with a bank which allows you to keep your money in the bank and to withdraw it when you need it.
beneficiary account
• bank account set up for the benefit of someone else
blocked account
• bank account which if forbidden to use
budget account
• a budget account is an account with a large shop or a bank into which you make regular payments either to pay for things that you buy at the shop or to pay household bills.
business account
• bank account held by a company
capital account
• recorded account of loans and investments
charge account
• customer's account with a creditor to which purchased goods or services are charged
charged on the account
• paid for by
check account
• checking account, bank account which is subject to withdrawal by check by the depositor
checking account
• bank account in which one can draw money in checks
• a checking account is a current account; used in american english.
close an account
• shut an account, make an account inactive
closed account
• bank account from which withdrawals cannot be made
commercial account
• bank account held by a business, business account
completion of account
• paying off debts, payment
control account
• general account that displays balances of specific accounts
credit account
• a credit account is an account that you have with a shop which allows you to buy its goods on credit, especially by using a credit card which they give you.
credit an account
• deposit money into an account; charging against an account
current account
• continuous or current bank account, checking account; international transactions of a country that arise from current flows
• a current account is a bank account which you can take money out of at any time using your cheque book or cheque card.
• a country's current account is the difference between the payment that is made for imports and the payment that is received from exports over a particular period of time.
current drawing account
• account which allows a withdrawal on a debit basis
current loan account
• account which allows a withdrawal on a debit basis
current savings account
• bank account held by an individual
custody account
• securities account in a bank
deposit account
• savings account
• a deposit account is a type of bank account in which the amount of money in it increases because it earns interest.
dormant account
• bank account which has not been used for a long time
drawing account
• bank account which allows sums of money to be regularly withdrawn
expense account
• account or list of expenses incurred in doing business outside of the office, account of expenses reimbursable to an employee
• an expense account is an arrangement that is made by the company you work for, which allows you to spend their money on things that are part of your job, for example travelling or looking after their clients.
foreign currency account
• bank account containing foreign currency
frozen account
• bank account temporarily restricted from transaction
give a full and particular account
• provide with a detailed description
hypothecated account
• bank account held as a guarantee on the repayment of a loan
individual retirement account
• tax-deferred trust fund into which individual employees can deposit part of their salaries for withdrawal after retirement, ira
joint account
• bank account that is shared by two or more owners
joint bank account
• bank account that is shared by two or more owners
key account
• bank account of a very important customer
limited account
• account whose checks a bank will not honor
numbered account
• account in a foreign bank that is identified only by a number in order to protect the anonymity of its owner

پیشنهاد شما درباره معنی accountنام نویسی   |   ورود
فروشگاه کمپونرم افزاری مریم

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی account
کلمه : account
املای فارسی : اسونت
اشتباه تایپی : شززخعدف
عکس account : در گوگل


آیا معنی account مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 99% )