برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

ad infinitum

/ˈædˌɪnˈfɪnətəm/ /ædˌɪnˈfɪnətəm/

معنی: بی انتها، برای همیشه
معانی دیگر: (لاتین) تا ابد، بی پایان، نامحدود

بررسی کلمه ad infinitum

صفت و ( adjective, adverb )
• : تعریف: to infinity; without limit or end; endlessly.
مترادف: endlessly, forever, interminably
مشابه: continuously

- Some questions can be debated ad infinitum.
[ترجمه ترگمان] برخی سوالات را می توان تا ابد مورد بحث قرار داد
[ترجمه گوگل] بعضی از سوالات را می توان به صورت ad infinitum مورد بحث قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ad infinitum در جمله های نمونه

1. You cannot stay here ad infinitum without paying any rent.
[ترجمه ترگمان]شما نمی‌توانید بدون پرداخت اجاره اینجا بمانید
[ترجمه گوگل]شما نمیتوانید اینجا بدون نیاز به اجاره به اینجا بیایید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The problem would be repeated ad infinitum.
[ترجمه ترگمان]این مشکل تا ابد تکرار خواهد شد
[ترجمه گوگل]این مشکل تکرار خواهد شد ad infinitum
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This cycle repeats itself ad infinitum.
[ترجمه ترگمان]این چرخه خودش را تا ابد تکرار می‌کند
[ترجمه گوگل]این چرخه خود را به صورت بی حد و حصر تکرار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I don't want to go on working here ad infinitum.
[ترجمه ترگمان]دلم نمی‌خواهد بیش از حد کار کنم
[ترجمه گوگل]من نمی خواهم کار خود را در اینجا انجام دهم ad infinitum
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف ad infinitum

بی انتها (قید)
ad infinitum
برای همیشه (قید)
ad infinitum , forever , forevermore , ay , aye , evermore

معنی ad infinitum در دیکشنری تخصصی

ad infinitum
[حقوق] الی غیر النهیه، الی الابد، برای همیشه
[ریاضیات] تا بینهایت، به همین ترتیب تا آخر، به سمت بینهایت

معنی کلمه ad infinitum به انگلیسی

ad infinitum
• to infinity, endlessly
• if something happens ad infinitum, it happens repeatedly in the same way.

ad infinitum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تورج
الی غیرالنهایه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ad infinitum
کلمه : ad infinitum
املای فارسی : ادم اینفینیتوم
اشتباه تایپی : شی هدبهدهفعئ
عکس ad infinitum : در گوگل

آیا معنی ad infinitum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )