برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1157 100 1

ad litem

/ˈædˈlaɪtem/ /ædˈlaɪtem/

(حقوق) کسی که در دادگاه به نمایندگی از سوی صغیر یا سفیه ظاهر می شود

واژه ad litem در جمله های نمونه

1. Robin Barda for the minors' guardian ad litem.
[ترجمه ترگمان]رابین Barda برای the guardian به سن قانونی رسیده
[ترجمه گوگل]رابین باردا برای نگهبانان آزار و اذیت کودکان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Where a guardian ad litem has been appointed the solicitor must take instructions from the guardian.
[ترجمه ترگمان]جایی که یکی از ad litem را انتخاب کرده‌اند، وکیل باید از قیم نگهداری کند
[ترجمه گوگل]وکیل مدافع منصوب شده است که از طرف مدافع دستورالعمل گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. William Helfrecht for the guardian ad litem.
[ترجمه ترگمان]ویلیام Helfrecht برای سرپرست آگهی تبلیغاتی
[ترجمه گوگل]ویلیام هلفرچت برای آگهی سرپرست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A guardian ad litem appointed in emergency protection proceedings will usually continue to act in any care proceedings which follow.
[ترجمه ترگمان]یک تبلیغ محافظ که در جلسات حفاظت اضطراری به کار گرفته می‌شود، معمولا در هر دادرسی مراقبتی که از آن پیروی می‌شود، ادامه خواهد یافت ...

معنی ad litem در دیکشنری تخصصی

ad litem
[حقوق] منحصر به دعوی، برای دعوی، در جریان رسیدگی به دعوی

معنی کلمه ad litem به انگلیسی

ad litem
• (latin) legal term meaning "in this case only" (e.g. "ian thomas appointed by the court, may administer ad litem the settlement of the estate of the late paul hammer")
guardian ad litem
• person who is appointed to act on behalf of a child during a legal proceeding

ad litem را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ad litem
کلمه : ad litem
املای فارسی : ادم لیتم
اشتباه تایپی : شی مهفثئ
عکس ad litem : در گوگل

آیا معنی ad litem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )