برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

adorable

/əˈdɔːrəbl̩/ /əˈdɔːrəbl̩/

معنی: ستوده، شایان ستایش، قابل پرستش
معانی دیگر: (عامیانه) دلپذیر، زیبا، پرستیدنی

بررسی کلمه adorable

صفت ( adjective )
مشتقات: adorably (adv.), adorableness (n.)
(1) تعریف: deserving of being liked or admired; lovable.
مترادف: lovable
متضاد: detestable, hateful, repulsive
مشابه: likable, sweet, winsome

- They're an adorable couple.
[ترجمه پرنیان] آنها زوج دوست داشتنی هستند.
|
[ترجمه ترگمان] اونا زوج قابل ستایشی هستن
[ترجمه گوگل] آنها یک زن و شوهر شایان ستایش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: charming.
مترادف: charming, cute, darling, enchanting, winsome
متضاد: disgusting, repellent, unappealing, unattractive, unpleasant
مشابه: alluring, attractive, delightful, divine, fair, fetching, lovely, pleasing, precious, pretty, sweet

- These puppies are adorable.
[ترجمه ترگمان] این طوله سگ‌ها دوست‌داشتنی هستن
[ترجمه گوگل] این توله سگ ها شایان ستایش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه adorable در جمله های نمونه

1. an adorable baby
کودک تو دل برو

2. Your smile looks adorable. You should wear it more often.
[ترجمه A.A] لبخندت زیبا به نظرمیرسه ، تو باید بیشتر وقتها لبخند بزنی
|
[ترجمه ترگمان] لبخند تو قابل ستایشه باید بیشتر از اینا استفاده کنی
[ترجمه گوگل]لبخند شما شگفت انگیز است شما باید آن را بیشتر بپوشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is adorable for his devotion to science.
[ترجمه پرنیان] او برای فداکاری خود در راه علم، قابل ستایش است
|
[ترجمه ترگمان]او برای خود علم و دانش قابل پرستش است
[ترجمه گوگل]او برای رحمت خود به علم شایسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What an adorable child!
...

مترادف adorable

ستوده (صفت)
admirable , praised , commendable , praiseworthy , laudable , celebrated , adorable , well-known , famous , famed , far-famed
شایان ستایش (صفت)
adorable
قابل پرستش (صفت)
adorable , worshipful

معنی کلمه adorable به انگلیسی

adorable
• admirable, worthy of adoration; cute, delightful, charming
• an adorable child or animal is delightful, lovable, and attractive.

adorable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد
تو دل برو
Mehrdad Sayehban
بامزه،دوست داشتنی
محمدرضا برج زاده
جذاب.دلربا
A.A
برازنده
حسن امامی
ناز و تو دل برو
مثال Oh what an adorable little baby!
اوه. چه بچه کوچولوی ناز و تو دل برویی
مممم
ستایش
tinabailari
very attractive
.....
جذاب لعنتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adorable
کلمه : adorable
املای فارسی : ادربل
اشتباه تایپی : شیخقشذمث
عکس adorable : در گوگل

آیا معنی adorable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )