برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1330 100 1

alight

/əˈlaɪt/ /əˈlaɪt/

معنی: سوزان، شعله ور، روشن، فرود امدن، پیاده شدن، فروکش کردن، تخفیف دادن
معانی دیگر: پایین آمدن، فرود آمدن، نشستن، قرار گرفتن، نورانی، درخشان، براق، پرنور، مشتعل، افروخته، سبک کردن، راحت کردن، روشن کردن، اتش زدن، برق زدن

بررسی کلمه alight

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: alights, alighting, alighted, alit
(1) تعریف: to step down or dismount, usu. from a conveyance.
مترادف: dismount, land, light
متضاد: board, get on
مشابه: light, settle

- She alighted from the bus.
[ترجمه ترگمان] پیاده از اتوبوس پیاده شد
[ترجمه گوگل] او از اتوبوس خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to come to rest.
مترادف: light, settle
مشابه: descend

- My gaze alighted on her bracelet.
[ترجمه ترگمان] نگاهم روی دست‌بند فرود آمد
[ترجمه گوگل] نگاه من به دستبند او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The fly alit on her arm.
[ترجمه ترگمان] مگس روی بازویش بود
[ترجمه گوگل] پرواز بر روی دست او است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت و ( adjective, adverb ) ...

واژه alight در جمله های نمونه

1. clow-worms had set the bushes alight
کرم‌های شبتاب بوته‌ها را نورانی کرده بودند.

2. she looked at me with her eyes alight
با چشمانی براق به من نگاه کرد.

3. He set the dry leaves alight.
[ترجمه ترگمان]برگ‌های خشک را آتش زد
[ترجمه گوگل]او برگ های خشک را خاموش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The car was set alight and pushed over a hill.
[ترجمه ترگمان]ماشین به آتش کشیده شد و از تپه‌ای بالا رفت
[ترجمه گوگل]ماشین بر روی تپه قرار گرفت و بر روی آن قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Do not alight while the train is still in motion .
[ترجمه ترگمان]در حالی که قطار هنوز در حال حرکت است، به آتش نیندازید
[ترجمه گوگل]در حالی که قطار هنوز در حال حرکت است، پرواز نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Her dress caught alight in the fire.
[ترجمه ترگمان]لباسش در آتش شعله‌ور شد ...

مترادف alight

سوزان (صفت)
alight , ablaze , burning , scorching , ardent , galling , scathing , torrid , afire , aflame , fervid , inflaming
شعله ور (صفت)
alight , afire , flaring , garish , aflame , inflammable
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
فرود امدن (فعل)
alight , ground , land , come down , descend , shore
پیاده شدن (فعل)
alight , land , descend , disembark
فروکش کردن (فعل)
alight , subside , ebb , come down , descend , flow down , lower , go down , fall away
تخفیف دادن (فعل)
abate , relieve , mitigate , assuage , discount , alight , bate , derogate , extenuate , lower , pull down

معنی کلمه alight به انگلیسی

alight
• get off (bus, horse, etc.); land; encounter, come upon by chance
• lit up, illuminated; aflame
• if something is alight, it is burning.
• if you describe someone's face or expression as alight, you mean that they look excited.
• if a bird or insect alights somewhere, it lands there.
• when you alight from a train, bus, or plane, you get out of it after a journey; a formal use.
alight upon
• land on; bump into; come across

alight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zahra
نورانی کردن
Faeze_h
Land on sth
kimiaaa
land on sth
فرود آمدن , پیاده شدن
مهدی باقری
درحال سوختن(شمع،لامپ،اتش)
سرپرزدن پرنده و پشه( همینکه بعد پرواز یکم میشینن باز دوباره میپرن)
پیاده شدن از وسیله نقلیه
Majid
شعله ور،سوزان،پیاده شدن،فرود آمدن
mn
نشستن
فرود امدن
the Sparrow circled andalighted on the branch
گنجشک دوری زد وروی شاخه نشست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی alight
کلمه : alight
املای فارسی : الیقت
اشتباه تایپی : شمهلاف
عکس alight : در گوگل

آیا معنی alight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )