برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

all the same


(عامیانه) تا، به فاصله ی، 1- در هر حال، با این همه، 2- علی السویه، بی تفاوت

بررسی کلمه all the same

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: nevertheless; nonetheless.
مترادف: anyhow, anyway, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, still
مشابه: after all, at any rate, in any event, regardless, yet

- It's difficult, but it's fun all the same.
[ترجمه ترگمان] سخته، اما به هر حال سرگرم‌کننده اس
[ترجمه گوگل] این دشوار است، اما همه چیز یک سرگرمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of no consequence or difference.
مترادف: immaterial, inconsequential, unimportant

- It's all the same to me if we go or stay.
[ترجمه ترگمان] برای من فرقی نمی‌کند که برویم یا بمانیم
[ترجمه گوگل] اگر ما برویم یا بمانیم، همینطور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه all the same در جمله های نمونه

1. It's all the same to me.
[ترجمه ترگمان]برای من فرقی نمی‌کند
[ترجمه گوگل]همش به نظر من مثل هم می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My parents treated us all the same when we were kids.
[ترجمه ترگمان]وقتی بچه بودیم پدر و مادرم همیشه با ما رفتار میکردن
[ترجمه گوگل]پدر و مادر من وقتی بچه بودند بچه ی ما همگی با هم رفتار کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If it's all the same to you, I'd rather work at home.
[ترجمه ترگمان]اگر فرقی با تو دارد، ترجیح می‌دهم در خانه کار کنم
[ترجمه گوگل]اگر این همه برای شماست، من ترجیح می دهم در خانه کار کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If it's all the same to you, I'll go this weekend.
[ترجمه ترگمان]اگر همه چیز با تو یک‌سان است، من این آخر هفته را خواهم رفت
[ترجمه گوگل]اگر این همه برای شماست، من این آخر هفته ها را می گذرانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه all the same به انگلیسی

all the same
• everything is identical, everything is the same
it is all the same
• it doesn't matter, it makes no difference

all the same را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
در همین حال
در عین حال
در هر حال
با این حال
معهذا
بلکه
در عین ِ ...
عاطفه موسوی
در هر صورت
سید حسن موسوی متقی
any way = in any case
مهدی
به هر حال
درهر صورت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی all the same
کلمه : all the same
املای فارسی : الله تاه سمع
اشتباه تایپی : شمم فاث سشئث
عکس all the same : در گوگل

آیا معنی all the same مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )