برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1187 100 1

anathema

/əˈnæθəmə/ /əˈnæθəmə/

معنی: لعنت و تکفیر، هر چیزی که مورد لعن واقع شود
معانی دیگر: منفور، مورد طعن و لعن، لعنت شده، ملعون، دوزخی، مرتدشناخته شده از طرف روحانیون

بررسی کلمه anathema

اسم ( noun )
(1) تعریف: something or someone despised or cursed.
مترادف: abomination, untouchable
مشابه: antipathy, b�te noire, outcast

- She is an animal rights activist, and experimenting on animals is anathema to her.
[ترجمه ترگمان] او یک فعال حقوق حیوانات است و آزمایش بر روی حیوانات لعن شده
[ترجمه گوگل] او یک فعال حقوق حیوانات است، و آزمایشی در مورد حیوانات، آناتهما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a formal curse by ecclesiastic authority involving excommunication.
مترادف: censure, denunciation, malediction
مشابه: condemnation, curse, damnation, fulmination, imprecation, proscription

(3) تعریف: a person or thing condemned or damned.
مترادف: abomination, untouchable
مشابه: excommunicate, leper, outcast

واژه anathema در جمله های نمونه

1. for some conservatives government intervention in private matters was anathema
از نظر برخی محافظه کاران دخالت دولت در امور فردی منفور تلقی می‌شد.

2. Credit controls are anathema to the government.
[ترجمه ترگمان]کنترل‌های اعتباری به دولت لعن شده
[ترجمه گوگل]کنترل های اعتباری آناتمه به دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They launched a fresh anathema against him.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک لعن و نفرین تازه از او به راه انداختند
[ترجمه گوگل]آنها علیه او علیه قتل عام تازه وارد شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His political views were anathema to me.
[ترجمه ترگمان]دیدگاه‌های سیاسی او به من لعن شده بود
[ترجمه گوگل]دیدگاه های سیاسی او به من مربوط بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Her views are anathema to me.
[ترجمه ترگمان]عقاید او به من لعن و نفرین شده‌است
[ترجمه گوگل]دیدگاه های او به من مربوط است
[ترجمه شما ...

مترادف anathema

لعنت و تکفیر (اسم)
anathema
هر چیزی که مورد لعن واقع شود (اسم)
anathema

معنی کلمه anathema به انگلیسی

anathema
• ban, excommunication; despised person or thing
• if something is anathema to you, you disapprove of it very strongly.

anathema را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Masii
منفور
فاطمه
مایه تنفر، مورد لعن و نفرین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anathema
کلمه : anathema
املای فارسی : آناتما
اشتباه تایپی : شدشفاثئش
عکس anathema : در گوگل

آیا معنی anathema مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )