برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

animistic


وابسته به جان گرایی یا همزادگرایی

واژه animistic در جمله های نمونه

1. And the animistic interpretations of the religions of nature are in principle not annulled by monopolisation.
[ترجمه ترگمان]و تفسیر animistic از ادیان طبیعت از طریق انحصار طلبی نیست
[ترجمه گوگل]و تفسیرهای ممتازی از ادیان طبیعت در اصل انحصاری نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Uktena tribe is composed of animistic ( some would say primitive ) peoples from throughout the world.
[ترجمه ترگمان]قبیله Uktena از animistic تشکیل شده‌است (برخی می‌گویند انسان‌های اولیه از سراسر جهان
[ترجمه گوگل]قبیله Uktena متشکل از مودبانه (برخی می گویند ابتدایی) مردم از سراسر جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the old animistic world view, people believed that nature was organised by invisible souls.
[ترجمه ترگمان]در دیدگاه جهانی animistic، مردم معتقد بودند که طبیعت توسط ارواح نامرئی سازماندهی شده‌است
[ترجمه گوگل]در دیدگاه دینی قدیمی، مردم اعتقاد داشتند که طبیعت توسط روحهای نامرئی سازماندهی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Werewolves have an animistic view of creation, believing that spirits lurk behind everything ar ...

معنی کلمه animistic به انگلیسی

animistic
• of animists or animism (belief that everything in nature has a soul)

animistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
روح گرا، روح باور، مربوط به روح گرایی/باوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی animistic
کلمه : animistic
املای فارسی : انیمیستیک
اشتباه تایپی : شدهئهسفهز
عکس animistic : در گوگل

آیا معنی animistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )