برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

anodyne

/ˈænoʊdaɪn/ /ˈænəʊdaɪn/

معنی: ارام کننده، دوای مسکن، مسکن، تسکین دهنده
معانی دیگر: آرامبخش، دردکش

بررسی کلمه anodyne

اسم ( noun )
(1) تعریف: a medication that reduces pain.
متضاد: irritant
مشابه: analgesic, lenitive

(2) تعریف: anything that relieves physical or emotional suffering.
متضاد: irritant
مشابه: lenitive
صفت ( adjective )
(1) تعریف: reducing pain.
مشابه: analgesic, lenitive

(2) تعریف: relieving suffering; soothing.
مشابه: analgesic, lenitive

واژه anodyne در جمله های نمونه

1. This is daytime television at its most anodyne.
[ترجمه ترگمان]این، تلویزیون روز در most است
[ترجمه گوگل]این تلویزیون روزانه در آنتیوی بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their quarterly meetings were anodyne affairs.
[ترجمه ترگمان] جلسه‌های تموم شد، کاره‌ای آرام‌کننده بود -
[ترجمه گوگل]جلسات سه ماهه آنها، امور آدیون بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The introductions in both books are anodyne and brief.
[ترجمه ترگمان]مقدمه در هر دو کتاب ساده و کوتاه است
[ترجمه گوگل]معرفی در هر دو کتاب، آنودین و مختصر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Curiously anodyne music from heroes that hip-hop forgot.
[ترجمه ترگمان]و غریب، موسیقی از قهرمانان بود که هیپ هاپ فراموش کرد
[ترجمه گوگل]موسیقی هیجان انگیز از قهرمانان که هیپ هاپ را فراموش کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف anodyne

ارام کننده (اسم)
anodyne , calmative , quieter
دوای مسکن (اسم)
anodyne
مسکن (صفت)
anodyne , palliative , narcotic , assuasive , calmative
تسکین دهنده (صفت)
anodyne , soothing , sedative , demulcent

معنی کلمه anodyne به انگلیسی

anodyne
• anodyne agent, drug used to soothe pain
• reducing pain; soothing
• something that is anodyne is neutral, not dangerous or distressing; a formal word.
• an anodyne is something that lessens or prevents the effects of distress or unhappiness; a formal word.

anodyne را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
آرام بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anodyne
کلمه : anodyne
املای فارسی : اندین
اشتباه تایپی : شدخیغدث
عکس anodyne : در گوگل

آیا معنی anodyne مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )