برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1310 100 1

anthropomorphic

/ˌænθroʊpoʊˈmɔːfɪk/ /ˌænθrəʊpəʊˈmɔːfɪk/

معنی: شبیه انسان، دارای شکل انسان
معانی دیگر: وابسته به انسان دیسی (یا انسان انگاری)، انسان دیس

بررسی کلمه anthropomorphic

صفت ( adjective )
مشتقات: anthropomorphically (adv.)
(1) تعریف: similar in form to a human being.

(2) تعریف: ascribing human characteristics to something nonhuman.

واژه anthropomorphic در جمله های نمونه

1. greek gods were anthropomorphic
خدایان یونان انسان انگاره بودند.

2. And, conversely, does mimetic illusionism-the anthropomorphic statue-always fail as art?
[ترجمه ترگمان]و برعکس، آیا mimetic illusionism - یک مجسمه شبه بشر - همیشه به عنوان هنر شکست می‌خورد؟
[ترجمه گوگل]و، برعکس، آیا توهم گرایی مینیمم - مجسمه ی انسان شناسی - همیشه به عنوان هنر شکست می خورد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We discuss the computer program in rather anthropomorphic terms, referring successively to the talents personality and style of the computer program.
[ترجمه ترگمان]ما در مورد برنامه کامپیوتری به جای کلمات شبه انسانی بحث می‌کنیم و به طور موفقیت آمیزی به شخصیت و سبک برنامه کامپیوتر اشاره می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما در مورد برنامه کامپیوتری در شرایط نسبتا انسان شناسی بحث می کنیم، به طور پیوسته به شخصیت و سبک برنامه های کامپیوتری استعدادها اشاره می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Vaguely anthropomorphic, although distorted and blurred, they reminded me of some cross between man and beast.
[ترجمه ترگمان]به طور مبهم anthropomorphic، هرچند که کج و معوج شده بود، مرا به یاد چیزی می‌انداخت که بین انسان و انسان رد و بدل شده بود
[ترجمه گوگل ...

مترادف anthropomorphic

شبیه انسان (صفت)
anthropomorphic , humanoid
دارای شکل انسان (صفت)
anthropomorphic

معنی کلمه anthropomorphic به انگلیسی

anthropomorphic
• having human characteristics or attributes
• anthropomorphic means resulting from the belief that animals and things resemble human beings in actions, thoughts, or behaviour.

anthropomorphic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
انسان‌ریخت ، انسان‌گونه ، انسان‌مانند ، انسان‌سان
تورج
انسان-مانند - بشرگونه - بشرسان
یوسف صابری
شخص وار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی anthropomorphic
کلمه : anthropomorphic
املای فارسی : انتهرپمرفیک
اشتباه تایپی : شدفاقخحخئخقحاهز
عکس anthropomorphic : در گوگل

آیا معنی anthropomorphic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )