برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1314 100 1

apotheosize


معنی: تکریم اغراق امیز نمودن، بدرجهء خدایی پرستیدن، علم کردن
معانی دیگر: به رتبه ی الهی ارتقا دادن، تبدیل به خدا کردن، مثل خدا پرستیدن

بررسی کلمه apotheosize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: apotheosizes, apotheosizing, apotheosized
• : تعریف: to raise to the status of god; deify; glorify.
مشابه: exalt, glorify, idolize

مترادف apotheosize

تکریم اغراق امیز نمودن (فعل)
apotheosize
بدرجهء خدایی پرستیدن (فعل)
apotheosize
علم کردن (فعل)
praise , glorify , fame , apotheosize , exalt , celebrate , laud

معنی کلمه apotheosize به انگلیسی

apotheosize
• idolize, worship, deify, raise to the level of a deity, glorify (also apotheosise)

apotheosize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
الوهیت بخشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی apotheosize
کلمه : apotheosize
املای فارسی : اپتهئوسیز
اشتباه تایپی : شحخفاثخسهظث
عکس apotheosize : در گوگل

آیا معنی apotheosize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )