برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

arm in arm


دست در دست، بازو در بازو، دست به دست، دردست یکدیگر

واژه arm in arm در جمله های نمونه

1. They walked along arm in arm .
[ترجمه ترگمان]بازو در بازوی هم راه می‌رفتند
[ترجمه گوگل]آنها دست را در دست باز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The new couple walked arm in arm into the theater.
[ترجمه مریم🌸] زن و شوهری که به تازگی ازدواج کرده بودند ، دست تو دست هم به تئاتر میرفتند
|
[ترجمه ترگمان]زوج تازه‌وارد بازوی خود را به سوی تئاتر بردند
[ترجمه گوگل]زوج جدید به تئاتر رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He walked from the court arm in arm with his wife.
[ترجمه ترگمان]در حالی که بازوی خود را به دست گرفته بود از بازوی دادگاه بیرون آمد
[ترجمه گوگل]او از بازوی دادگاه در آغوش با همسرش رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They walked along the beach arm in arm .
...

معنی کلمه arm in arm به انگلیسی

arm in arm
• with arms interlinked

arm in arm را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arm in arm
کلمه : arm in arm
املای فارسی : آرم این
اشتباه تایپی : شقئ هد شقئ
عکس arm in arm : در گوگل

آیا معنی arm in arm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )