برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1230 100 1

arouse

/əˈraʊz/ /əˈraʊz/

معنی: بر انگیختن، تحریک کردن، بیدار کردن
معانی دیگر: از خواب پراندن، تحریک کردن یا شدن، شوراندن

بررسی کلمه arouse

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: arouses, arousing, aroused
(1) تعریف: to awaken (a person or animal) from sleep.
مترادف: awaken, call, rouse, wake up, waken
متضاد: lull
مشابه: awake, raise, shake, stir

- The phone call from the hospital aroused them in the middle of the night.
[ترجمه ترگمان] تلفن بیمارستان در نیمه‌های شب آن‌ها را بیدار کرد
[ترجمه گوگل] تماس تلفنی از بیمارستان آنها را در اواسط شب به ارمغان آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The sound of footsteps on the stairs aroused the dog.
[ترجمه ترگمان] صدای پا در پلکان سگ را بیدار کرد
[ترجمه گوگل] صدای قدم به قدم به سمت پله ها موجب سگ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to excite or activate; stir up.
مترادف: activate, actuate, enkindle, excite, hype up, incite, prod, rouse, stir up, waken, whip up
متضاد: allay, calm, pacify, quiet
مشابه: bestir, challenge, fan, goad, heat, impel, inflame, inspire, instigate, kindle, move, pique, provoke, raise, spur, stimulate, wake, warm

- The passionate speech aroused the troops.
...

واژه arouse در جمله های نمونه

1. to arouse pity
برانگیختن (حس) ترحم

2. to arouse the ire (of)
خشمگین کردن

3. We must arouse them to fight with enemies.
[ترجمه ترگمان]ما باید مجبورشون کنیم که با دشمنان بجنگند
[ترجمه گوگل]ما باید آنها را به مبارزه با دشمنان دعوت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We must arouse them to fight for their own emancipation.
[ترجمه ترگمان]ما باید مجبورشون کنیم که برای آزادی خودشون بجنگند
[ترجمه گوگل]ما باید آنها را برای مبارزه برای رهایی از خود به ارمغان بیاوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There is nothing like a long walk to arouse the appetite.
[ترجمه ترگمان]چیزی شبیه راه طولانی برای بیدار کردن اشتها وجود ندارد
[ترجمه گوگل]هیچ چیز مثل راه رفتن طولانی نیست که موجب اشتها شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Parked vehicles that arouse suspicion should be reported to the police.
[ترجمه ...

مترادف arouse

بر انگیختن (فعل)
abet , cheer , prod , arouse , infuse , roust , excite , abrade , stimulate , act , actuate , evince , exacerbate , exasperate , nettle , sick , heat , irritate , whet , impulse , put out , impassion , prompt , foment , instigate , provoke
تحریک کردن (فعل)
arouse , excite , pique , abrade , stimulate , annoy , incense , agitate , prime , edge , inspirit , move , actuate , goad , incite , prick , fuel , vitalize , motivate , fillip , drive , bestir , knock up , egg on , impassion , foment , ginger , hypo , instigate , provoke , steam up
بیدار کردن (فعل)
arouse , raise , awaken , waken , awake

معنی کلمه arouse به انگلیسی

arouse
• excite, stimulate; prod, urge
• if something arouses a feeling or reaction in you, it causes you to have this feeling or reaction.
• if something arouses people, it makes them angry.
• if something arouses you from sleep, it wakes you up; a literary use.
arouse controversy
• cause disagreement, stir up contention
arouse the ire
• stir up anger

arouse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پ.ف ماتریالیست
بوجود اوردن
حسین اسماعیلی زاد
تحریک کردن، برانگیختن، بیدار کردن
مثلا:
arouse sb's suspicion یعنی شک کسی را برانگیختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arouse
کلمه : arouse
املای فارسی : عروس
اشتباه تایپی : شقخعسث
عکس arouse : در گوگل

آیا معنی arouse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )