برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1226 100 1

aroused

/əˈraʊz/ /əˈraʊz/

(verb transitive) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن

واژه aroused در جمله های نمونه

1. her beauty aroused her sisters' envy
زیبایی او رشک خواهرانش را برانگیخت.

2. his behavior aroused my curiosity
رفتار او کنجکاوی مرا برانگیخت.

3. his diatribes aroused the king's wrath
نکوهش‌های شدید او خشم پادشاه را برانگیخت.

4. his injustice aroused the people's indignation
ظلم او خشم مردم را برانگیخت.

5. his words aroused high displeasure
حرف های او موجب رنجش شدید شد.

6. the play aroused his enthusiasm
نمایش او را سرشوق آورد.

7. to become aroused
شهوتی یا تحریک شدن

8. her bare legs aroused the old man
ران‌های برهنه‌ی او پیرمرد را تحریک کرد.

9. her strange behavior aroused our suspicions
رفتار عجیب او موجب بدگمانی ما شد.

10. those women's beauty aroused his lustful nature
زیبایی آن زنان خوی شهوتران او را برانگیخت.

11. the old woman's bereavement aroused everyone's compassion
داغداری پیرزن ترحم همه را برانگیخت.

12. the sound of sirens aroused us from sleep
صدای آژیر ما را از خواب پراند.
...

معنی کلمه aroused به انگلیسی

aroused
• excited, stirred into action; sexually stimulated; awakened, roused from sleep
aroused his curiosity
• stirred his curiosity, made him curious, aroused his inquisitiveness
aroused his envy
• caused him to be jealous, kindled resentment
aroused his interest
• interested him, caught his eye
aroused suspicion
• made everyone suspicious of him/it
aroused the anger of
• made him angry, irritated him, made him mad

aroused را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m
خوشحال شدن، به شوق آمدن، happy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aroused
کلمه : aroused
املای فارسی : اروسد
اشتباه تایپی : شقخعسثی
عکس aroused : در گوگل

آیا معنی aroused مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )