برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1324 100 1

arrogantly


System.String[]

واژه arrogantly در جمله های نمونه

1. they treated us very arrogantly
آنها با تکبر زیاد با ما رفتار کردند.

2. He backed out arrogantly and without apology.
[ترجمه ترگمان]با گستاخی و بدون پوزش بیرون رفت
[ترجمه گوگل]او به طرز وحشیانه و بدون عذر خواهی پشت سر گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He arrogantly imputed stupidity to anyone who disagreed with him.
[ترجمه ترگمان]او با تکبر و تکبر نسبت به هر کسی که با او مخالف بود، تجاوز کرده بود
[ترجمه گوگل]او با تحقیر آمیز به هرکسی که با او مخالف است، احتیاج دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The authorities had behaved arrogantly, she said.
[ترجمه مهناز] او گفت:مقامات متکبرانه برخورد کرده اند.|
[ترجمه ترگمان]گفت: مقامات با تکبر رفتار کرده‌اند
[ترجمه گوگل]او گفت که مقامات به شدت رفتار کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف arrogantly

مغرورانه (قید)
arrogantly , proudly , presumptuously

معنی کلمه arrogantly به انگلیسی

arrogantly
• in a conceited manner, haughtily

arrogantly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی arrogantlyکلمه : arrogantly
املای فارسی : اررگنتلی
اشتباه تایپی : شققخلشدفمغ
عکس arrogantly : در گوگل

آیا معنی arrogantly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )