برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1314 100 1

articles of association


اساسنامه ی شرکت

واژه articles of association در جمله های نمونه

1. Frequently, companies adopt standard forms of Articles of Association which are prescribed under the Companies Act 198
[ترجمه ترگمان]اغلب شرکت‌ها فرم‌های استاندارد را اتخاذ می‌کنند که تحت قانون شرکت‌ها ۱۹۸ تجویز می‌شوند
[ترجمه گوگل]اغلب شرکت ها فرم های استاندارد مقررات انجمن را که طبق قوانین شرکت ها 198 تجویز می شوند، اتخاذ می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A copy of the Constitution or Memorandum and Articles of Association duly signed by the Chairman and one other office-bearer to the effect that it is a true copy.
[ترجمه ترگمان]یک کپی از قانون اساسی یا تذکاریه و اساسنامه انجمن به موقع توسط رئیس و یک دفتر دیگر به این مضمون که این یک نسخه واقعی است، به امضا رسید
[ترجمه گوگل]یک کپی از قانون اساسی یا تفاهمنامه و مقرراتی که توسط رئیس و یکی دیگر از مقامات رسمی امضا شده است به این معنی است که یک کپی درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Prepare and modify the Company articles of association.
[ترجمه ترگمان]مواد شرکت را آماده و اصلاح کنید
[ترجمه گوگل]آماده سازی و اصلاح مقررات شرکت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی articles of association در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] اساسنامه
[حقوق] اساسنامه شرکت، اساسنامه انجمن

articles of association را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohsen
اساسنامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی articles of association
کلمه : articles of association
املای فارسی : ارتیکلس اوف اسکیتین
اشتباه تایپی : شقفهزمثس خب شسسخزهشفهخد
عکس articles of association : در گوگل

آیا معنی articles of association مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )